Mədəniyyət Nazirliyi
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti, Rəhbərlik, baş məsləhətçi - hüquqşünas

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Hüquq anlayışı: Hüququn anlayışı, mahiyyəti, ona təsir edən amillər (sosial, iqtisadi, mənəvi, dini, siyasi və s.). Hüquq haqqında əsas nəzəriyyələr. Hüququn funksiyaları. Əsas hüquq sistemləri. (1,2,3,4,5,6,)
  • Hüquq mənbələri: Hüquq mənbələrinin anlayışı və təsnifatı. Hüquqi adət. Məhkəmə presedenti. Nopmativ-hüquqi akt. Hüquqi doktrina. Müqavilə. (1,2,7)
   • Hüquq prinsipləri: Hüquq prisiplərinin anlayışı, əhəmiyyəti, təsnifatı. (1,2)
    • Hüquq normalarının anlayışı və onların tətbiqi prosesləri: Hüquq normalarının anlayışı, əlamətləri, növləri. Hüquq normalarının məntiqi quruluşu. Hüququn tətbiqi anlayışı va onun mərhələləri. Hüquq tətbiqetmə aktları. Hüquq normalarının təfsirinin anlayışı və növləri (rəsmi və qeyri rəsmi təfsir). (1,2,7)
     • Hüquq sistemi: Hüquq sisteminin anlayışı və strukturu. Hüquq sahəsinin, institutlarının anlayışı, təsnifatı. Hüququn sahələrə bölünməsinin meyarları. Hüquqi tənzimləmənin predmeti və metodu. Milli və beynəlxalq hüquq. (1,2,7)
      • Hüquq məsuliyyəti: Hüquq pozuntusunun anlayışı və əlamətləri. Hüquqpozmanın tərkibi. Hüquq məsuliyyətinə cəlb edilmənin və hüquq məsuliyyətindən azad edilmənin əsasları.
       • Normativ hüquqi aktlar (7)
        • “Tarix və mədəniyyəy abidələrinin qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (8)
         • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə: (9)
          • İşçilərin və iş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsini tənzimləyən hüquq normaları. Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları və qaydaları. Əmək müqavilələrinə xitam verilərkən işçilərin təminatları. Məzuniyyət hüququ və onun təmin edilməsi.
           • Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi üzrə: (10)
            • Müqavilə anlayışı və şərtləri. Müqavilənin bağlanması. Müqavilənin mühüm şərtləri barəsində razılaşma. Müqavilənin forması. Müqvilənin standart şərtləri. Müqavilənin dəyişdirilməsi və ləğv edilməsi.
             • Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosesual Məcəlləsi üzrə:
              • Birinci instansiya məhkəməsində icraat. Apellyasiya instansiyası məhkəməsində icraat. Kassasiya instansiyası məhkəməsində icraat. Əlavə kassasiya qaydasında icraat. (11)

               Ədəbiyyat:

               1. Əsgərov Z.A., Nəsirov E.H., İsmayılov M.İ., Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları. Bakı, 2005
               2. Məmmədov İ., Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi (2 cilddə). Bakı, 2005
               3. Xropanyuk V.N., Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi (Azərbaycan dilinə tərcümə)
               4. Həsənov E.M., Azəbaycanın dövlət və hüququnun əsasları, Azərnəşr, 2009
               5. Марченко М.Н., Теория государство и права: Учебник-2-е изд., перераб. и доп. М., ТК Велби, Изд-во Просрект, 2005
               6. Теория государство и права. Курс лекций. Под ред. Н.И.Матузова, А.В. Малько 2-е изд., перераб. и доп. М., 2005
               7. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu 21 dekabr 2010-cu il, №21-IVKQ
               8. “Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 10 aprel 1998-ci il, №470-IQ
               9. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi 1 fevral 1999-cu il
               10. . Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi 28 dekabr 1999-cu il
               11. . Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosesual Məcəlləsi 28 dekabr 1999-cu il