Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi
Daxili audit sektoru, böyük məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun aparıcı məsləhətçisi
Şərifov Röyal
Əlaqə vasitələri:
Email: dqqebul@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1766


 1. Audit fəaliyyəti haqqında. (1,12,11,15)
  • Auditn formaları. (1,12) 
   • Təsis sənədləri və təsisçilərlə hesablaşmaların auditi üçün istifadə edilən əsas normativ sənədlər (1,11,15)
    • İllik mühasibat hesabatının tərkibi (2,14,15)
     • İllik hesabatın auditor yoxlamasının aparılması zamanı auditorun yoxlamalı olduğu əsas normativ sənədləri haqqında (2,11,12)
      • Balansın tərtib edilməsinin əsas qaydaları (2,13,14,15,16)
       • İllik mühasibat hesabatının tərkibi (13)
        • Əsas vəsaitlərə nələr aiddir və onları müəyyən edən əsas kriteriyalar (2,11,13,14)
         • Əmək haqqının hesablanması,vəzifə maaşına əlavələrin hesablanması və əmək haqqından tutulmalar(2,3,5, 7,8) 
          • Məzuniyyətin hesablanması qaydaları (2,3,5,8) Məzuniyyətin növləri: -    Əmək məzuniyyəti; ·         Təhsil məzuniyyəti; ·         Ödənişsiz məzuniyyət; ·         Sosial məzuniyyətin hesablanması;
           • Ezamiyyə xərclərinin hesablanması (6,8)
            • Məhsulun maya dəyəri (13)
             • Müəssisənin mənfəət və zərərlərinin əsas yaranma mənbələri (3,13)
              • Mənfəətin vergiyə cəlb olunmasının necə müəyyənləşməsi qaydası (3,13)
               • Əsas vəsaitlərin uçotunun auditi aparılması qaydası. Yoxlamanın əsas xüsusiyyətləri (13)
                • Qeyri-maddi aktivlərin uçotu auditinin aparılması (12)
                 • Satınalmaların hazırlanması mərhələləri, sənədləri, məqsədi, kotirovka, tender komissiyasının yaranması (10)
                  • Korrupsiya hüquqpozmaları və maliyyə xarakterli tələblərin pozulması. (4)
                   • Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılması. (5)
                    • Standartlaşdırma üzrə dövlət nəzarəti orqanlarının hüquqları, standartlaşdırma sahəsində hüquqi hərəkətlərə görə dövlət rüsumu və bu sistem üzrə maliyyələşdirmə mənbələri. (18)  
                     • İxtiradan, faydalı modeldən və sənaye nümunəsindən istifadə hüququnun verilməsinə dair müstəsna və qeyri-müstəsna lisenziya müqavilələri; (19)
                      • Əmtəə nişanlarının, coğrafi göstəricilərin qeydə alınması və istifasəsi; (20)
                       • Akkreditasiyanın aparılması qaydaları, prinsipləri və akkreditasiya edilmiş uyğunluğu qiymətləndirən qurumun fəaliyyətinə nəzarət; (21)
                        • Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin vəzifələri və fəaliyyətinin təşkili. (22) 
                         • Yoxlamaların təşkili və aparılması. Yoxlama zamanı məhsul nümunələrinin götürülməsi, məhsulun tədqiqi (sınağı). (23) 

                          Ədəbiyyat:

                          1. “Daxili audit haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu № 332 – İİİQ; 22 may 2007;
                          2. “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu №716 – İİQ; 29.06.04 ;
                          3. Azərbaycan Respublikası Vergilər Məcəlləsi;
                          4. “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu №580-İİQ 13.01.2004;
                          5. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu;
                          6. Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25 yanvar 2008-ci il tarixli 14 saylı Qərar.
                          7. Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusuna dövlət qulluğunda qulluq stajına görə əlavə haqqın məbləğlərin müəyyənləşdirilməsi qaydaları (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28.05.2002 tarixli 665 №-li Fərmanı)
                          8. Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi;
                          9. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci 3 sentyabr tarixli 569 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi qaydaları”.
                          10. “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu № 245 –IIQ 27.12.2001;
                          11. Q.R.Rzayеv  - Bеynəlхalq mühasibat uçоtu və audit. 171 səh. «Təhsil» nəşriyyatı, 2000-ci il.
                          12. Q.R.Rzayеv – Mühasibat nəzarəti və daхili auditin mеtоdiki prinsipləri. 78 səh. (Tədris-mеtоdiki vəsait). 2000-ci il.
                          13. Q.R.Rzayеv – Mühasibat uçоtu və audit. «Təhsil nəşriyyatı» 2002-ci il. Dərs vəsaiti. 333 səh.
                          14. Q.R.Rzayеv – Bеynəlхalq mühasibat uçоtu standartları və maliyyə hеsabatı. 174 səh. Dərs vəsaiti. 2004-cü il.
                          15. S.M.Səbzəliyеv – Mühasibat (maliyyə) hеsabatı. Dərs vəsaiti, 170 səh. 2003-cü il.
                          16. V.S.Əliyеv, Ə.Ə.Babayеv – Mühasibat uçоtu. Bakı 2000-ci il.
                          17. A.A.Pеrехоv – Audit. Mоskva -1999 q.
                          18. “Standartlaşdırma haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu;
                          19. “Patent haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu;
                          20. “Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu;
                          21. “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu;
                          22. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 31 avqust tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi haqqında Əsasnamə”si;
                          23. “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu;