Təhsil Nazirliyi
Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi, Peşə təhsili müəssisələrinin idarəedilməsi, keyfiyyətin təminatı və monitorinq şöbəsi, baş məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
2. Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin Peşə təhsili müəssisələrinin idarəedilməsi, keyfiyyətin təminatı və monitorinq şöbəsinin müdiri
Əlili Amil Ağaismayıl
Əlaqə vasitələri:
Email: amil.alili@vet.edu.gov.az,
Telefon: 599-12-77 (daxili: 7004)
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: -     Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri; -     Qanununun mahiyyəti, məqsədi, tətbiq sferası; -     Təhsilin məqsədi;  - Təhsil hüququna dövlət təminatı;  -     Təhsil sahəsində dövlət standartları;  -     Tədris dili;  -     Təhsil sisteminin quruluşu;  -     Təhsil proqramı (kurikulum);  -     Təhsilin məzmununa və təşkilinə dair ümumi tələblər;  -     Təhsilin formaları və təhsilalma formaları, təhsil haqqında dövlət  sənədi;  -     Təhsilin pillələri və səviyyələri; -     Təhsilalanların, təhsilverənlərin hüquq və vəzifələri, sosial müdafiəsi; -     Təhsil müəssisələrinin idarə olunması və maliyyələşdirilməsi  [1]   
  • Təhsil Nazirliyinin Əsasnaməsi, strukturu; [2]
   • “Azərbaycan Respublikasında peşə təhsili və təliminin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”; [3]
    • Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası; [4]
     •  Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin Əsasnaməsi; [5]
      • İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinin nümunəvi Nizamnaməsi; [6]
       • İlk peşə-ixtisas təhsili pilləsinin dövlət standartı və proqramı; [7]
        • İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinin tədris istehsalat fəaliyyətinin planlaşdırılması və şagirdlərin tədris-istehsalat işlərinin normalaşdırılması; [8]
         • İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində imtahanların aparılması, şagirdlərin kursdan kursa keçirilməsi və buraxılışı qaydaları; [9]
          • İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisaslı kadrların hazırlanması, yenidən hazırlanması və ixtisasının artırılması üçün tədris plan və proqramları, onların tərtib olunması qaydaları; [10]
           • İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə şagird qəbulu qaydaları; [11]
            • Peşə təhsili müəssisələri üzrə əsas fəaliyyət göstəriciləri; [12]
             • İlk peşə-ixtisas təhsili üzrə ixtisasların Təsnifatı; [13]
              • İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində iaşə və tibb xidmətinin təşkili. [14]

               Ədəbiyyat:

               1. “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (19 iyun 2009-cu il tarixli 833-IIIQ nömrəli) http://www.e-qanun.az/ framework/18343;          
               2.   Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 1 mart tarixli 203 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi haqqında Əsasnamə” (http://edu.gov.az/upload/file/esasname/2013/tn-esesname. pdf);
               3.  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında peşə təhsili və təliminin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi” (http://edu.gov.az/upload/file/serencama-elave/2016/peshe-tehsil-yol-xeritesi.pdf);
               4.   Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası” (http://edu.gov.az/az/page/451?filter=71);
               5.   Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 20 aprel tarixli  Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi yanında Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin Əsasnaməsi” (http://vet.edu.gov.az/az/documents/cat/1); 
               6.  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 29 dekabr tarixli 359 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “ İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinin nümunəvi Nizamnaməsi” (http://edu.gov.az/az/page/451/7869);
               7. “İlk peşə-ixtisas təhsili pilləsinin dövlət standartı və proqramının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 23 aprel 2010-cu il tarixli 77 nömrəli qərarı (http://www.e-qanun.az/ framework/19533);
               8. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 2 may 2000-ci il tarixli 403 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Peşə məktəbi və peşə liseyinin tədris istehsalat fəaliyyətinin planlaşdırılması və şagirdlərin tədris-istehsalat işlərinin normalaşdırılması haqqında təlimat” (http://edu.gov.az/upload/file/Texniki-peshe/13.pdf);
               9. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 1 iyul 2008-ci il tarixli 840 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Texniki peşə təhsili müəssisələrində imtahanların aparılması, şagirdlərin kursdan kursa keçirilməsi və buraxılışı haqqında Təlimat” (http://edu.gov.az/upload/file/Texniki-peshe/12.pdf);
               10.    Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin  2 may 2000-ci il tarixli 403 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Peşə məktəbi və peşə liseyində ixtisaslı fəhlə kadrlarının hazırlanması, yenidən hazırlanması və ixtisasının artırılması üçün tədris plan və proqramlarının tərtibinə dair təlimat” (http://edu.gov.az/upload/file/Texniki-peshe/14.pdf);
               11.    Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 13 avqust 2009-cu il tarixli 1002 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisəsinə şagird qəbulu qaydaları” (http://edu.gov.az/upload/file/Texniki-peshe/ilk-peshe-tehsil-mues-qebulu.pdf);
               12.     Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 26 dekabr 2017-ci il tarixli 460 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Peşə təhsili müəssisələri üzrə əsas fəaliyyət göstəriciləri” (http://edu.gov.az/upload/file/emre-elave/2017/ 460/RTDA-esas-fealiyyet-gostericileri.pdf);
               13.  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 31 oktyabr 2011-ci il tarixli 178 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “İlk peşə-ixtisas təhsili üzrə ixtisasların Təsnifatı” (http://edu.gov.az/az/page/81/4990);
               14.        Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25 noyabr 2010-cu il tarixli 218 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Təhsil müəssisəsində iaşə və tibb xidmətinin təşkili Qaydası və Normaları” (http://edu.gov.az/az/page/92/2878).