Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi
Daxili nəzarət sektoru, böyük məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə; [1]
  • “İnzibati aktın” anlayışı
  • İnzibati icraat
  • İnzibati aktlar
  • İnzibati şikayətlər üzrə icraat
  • Məsuliyyət
 2. "Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [2]
  • Vicdanlı davranış. Loyallıq.
  • İctimai etimad. Qərəzsizlik.
  • Məlumatlardan istifadə.
 3. "Vətəndaşların müraciətləri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [3]
  • Müraciət etmək hüququ
  • Vətəndaşların müraciətlərinə baxılmasının əsas prinsipləri
  • Vətəndaşların müraciətlərinə dair tələblər
  • Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalar barədə müraciətlərə baxılmasının xüsusiyyətləri
  • Müraciətə baxılma müddəti
  • Müraciətə baxan subyektlərin və onların vəzifəli şəxslərinin vəzifələri
 4. "Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə [4]
  • Korrupsiyanın anlayışı
  • Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmaların subyektləri
  • Korrupsiyaya qarşı mübarizəni həyata keçirən orqanlar (qurumlar)
  • Hədiyyə alma ilə əlaqədar məhdudiyyətlər
  • Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalar və bu hüquqpozmalara görə məsuliyyət
 5. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə: [5]
  • əmək qanunvericiliyi sisteminə daxil olan normativ hüquqi aktlar. vəzifələri və prinsipləri. Əmək müqaviləsinin bağlanması əsasları və qaydası. Əmək müqaviləsinə xitam verilməsi əsasları və qaydaları. Əmək müqavilələrinə xitam verilərkən işçilərin təminatları. Əmək mübahisələri
  • Əmək normaları, əməyin ödənilməsi normaları,qaydaları və təminatları.
  • Əmək və icra intizamı
  • İşəgötürənin və işçinin qarşılıqlı maddi məsuliyyəti
  • Əməyin mühafizəsi normaları və qaydaları.
  • Bu Məcəllənin tələblərinə əməl olunmasına nəzarət. Əmək qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət
 6. “Daxili audit haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu [6]
  • İnzibati Xətalar Məcəlləsi üzrə: İnzibati xəta və inzibati məsuliyyət,İnzibati xətalar haqqında işlərə baxmaq səlahiyyəti olan orqanlar (vəzifəli şəxslər) İnzibati xəta haqqında iş üzrə icraatın mərhələləri İnzibati xəta haqqında iş üzrə qərarın icrası Sağlamlıq əleyhinə olan inzibati xətalar Əhalinin sanitariya-gigiyena və sanitariya-epidemioloji salamatlığı qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar[ 7]

   Ədəbiyyat:

   1. “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 21 oktyabr 2005-ci il  1036-IIQ nömrəli Qanunu
   2. "Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 31 may 2007‑ci il, № 352-IIIQ
   3. “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 30 sentyabr 2015-ci il,№ 1308-IVQ
   4. “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 13 yanvar 2004-cü il
   5. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi.1 fevral 1999-cu il
   6. “Daxili audit haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu № 332 – İİİQ; 22 may 2007;
   7. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi, 29 dekabr 2015-ci il