Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
Hüquq məsələləri şöbəsi, Hüquqpozmaların araşdırılması sektoru, baş məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları [1-5]
  • Hüquq anlayışı  
  • Hüququn anlayışı, mahiyyəti, ona təsir edən amillər (sosial, iqtisadi, mənəvi, dini, siyasi və s.)
  • Hüquq haqqında əsas nəzəriyyələr
  • Hüququn funksiyaları
  • Əsas hüquq sistemləri
  • Hüquq mənbələri: Hüquq mənbələrinin anlayışı və təsnifatı
  • Hüquqi adət
  • Məhkəmə presedenti
  • Normativ-hüquqi akt
  • Hüquqi doktrina
  • Müqavilə
  • Hüquq prinsipləri: Hüquq prinsiplərinin anlayışı, əhəmiyyəti, təsnifatı
  • Hüquq normalarının anlayışı və onların tətbiqi prosesləri: Hüquq normalarının anlayışı, əlamətləri, növləri
  • Hüquq normalarının məntiqi quruluşu
  • Hüquqi və qeyri-hüquqi normaların fərqi
  • Hüququn realizəsi və onun formaları
  • Hüququn tətbiqi anlayışı və onun mərhələləri
  • Hüquqtətbiqetmə aktları
  • Hüquq normalarının təfsirinin anlayışı və növləri (rəsmi və qeyri-rəsmi təfsir)
  • Hüquq sistemi: Hüquq sisteminin anlayışı və strukturu
  • Hüquq sahəsinin, institutlarının anlayışı, təsnifatı
  • Hüququn sahələrə bölünməsinin meyarları
  • Hüquqi tənzimləmənin predmeti və metodu
  • Milli və beynəlxalq hüquq. Hüquq məsuliyyəti: Hüquq pozuntusunun anlayışı və əlamətləri
  • Hüquqpozmanın tərkibi
  • Hüquq məsuliyyətinin anlayışı, əlamətləri, növləri
  • Hüquq məsuliyyətinə cəlb edilmənin və hüquq məsuliyyətindən azad edilmənin əsasları
 2. “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə [6]
  • İnformasiyanın əldə olunmasının sorğu əsasında təmin edilməsi
 3. “Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [7]
  • “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu [8]
   • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə  [9]
    • Ümumi normalar (I bölmə)
    • Əmək müqaviləsi (III bölmə)
    • İstirahət vaxtı və işçilərin məzuniyyət hüquqları (V bölmə)
    • Əmək normaları, əməyin ödənilməsi normaları, qaydaları və təminatları (VI bölmə)
   • Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi üzrə  [10]
    • Mülki hüquq sahəsində qanunvericilik (1-ci fəsil)
    • Mülki hüquq və vəzifələr, onların müdafiəsi (2-ci fəsil)
    • Şəxslər (2-ci bölmə)
    • Əmlak və əşya hüququ (üçüncü bölmə)
    •  Əqdlər (dördüncü bölmə)
    • Müddətlər (beşinci bölmə)
    • Ğhdəlik hüququnun ümumi hissəsi  (altıncı bölmə)
   • Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi üzrə  [11]
    • Əsas qaydalar
    • Məhkəmənin tərkibi, etirazlar
    • Məhkəmə aidiyyəti
    • İşdə iştirak edən şəxslər və prosesin digər iştirakçıları
    • Məhkəmədə nümayəndəlik
    • Sübutlar
    • Məhkəmə xərcləri
    • Prosessual müddətlər
    • Məhkəmə sənədlərinin rəsmi qaydada verilməsi
    • İddianın verilməsi
    • İiddianın təmin edilməsi
    • Məhkəmə baxışı
    • Məhkəmənin qətnaməsi
    • Qiyabi icraat və qiyabi qətnamə
    • İş üzrə icraatın dayandırılması
    • İş üzrə icraata xitam verilməsi
    • Məhkəmə qərardadları
    • Protokollar
    • Əmr icraatı
    • Məhkəmə aktlarına yenidən baxılması
   • Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi üzrə [12]
    • Ümumi müddəalar
    • Etirazlar
    • Məhkəmə aktlarını və sənədlərini təqdimetmə
    • Prosessual müddətlər
    • Proses iştirakçıları. İddianın növləri
    • Məhkəmənin qərarları
   • Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi üzrə [13]
    • Ümumi müddəalar.
    • Ətraf mühitin mühafizəsi, təbiətdən istifadə və ekoloji təhlükəsizlik qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar
   • Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi üzrə [14]
    • Ekoloji cinayətlər
   • Xüsusi mühafizə olunan Təbiət əraziləri və obyektləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [15]
    • “Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [16]

     Ədəbiyyat:

     1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları. Əsgərov Z.A., Nəsirov E.H., İsmayılov M.İ. B., 2005
     2. Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi (2 cilddə) Məmmədov İ. B., 2005
     3. Azərbaycanın dövlət və hüququnun əsasları, Həsənov E.M.  Azərnəşr, Bakı - 2009
     4. “Ümumi hüquq və dövlət nəzəriyyəsi” Dərslik. Bakı. 2007
     5. Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi (Azərbaycan dilinə tərcümə). Xropanyuk V.N.  B., 1993
     6. “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 30 sentyabr 2005-ci il, № 1024-IIQ
     7. “Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 07sentyabr 2004-cü il, № 733-IIQ
     8. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu 21 dekabr 2010-cu il, № 21-IVKQ
     9. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi 
     10. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi 
     11. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi 
     12. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi
     13. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi 
     14. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi 
     15. “Xüsusi mühafizə olunan Təbiət əraziləri və obyektləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 24 mart 2000-ci il, № 840-IQ
     16. “Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 02 may 2014-cü il, № 957-IVQ