Dövlət Turizm Agentliyi
İnsan resurslarının idarə edilməsi və hüquq şöbəsi, Hüquq sektoru, baş məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi İnsan resurslarının idarəedilməsi və hüquq şöbəsinin müdiri
Hüseynova Mehriban
Əlaqə vasitələri:
Email: mehriban.huseynova@tourism.gov.az
Telefon: 012 505 87 04 (daxili 1200)
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Hüququn anlayışı, mahiyyəti, ona təsir edən amillər (sosial, iqtisadi, mənəvi, dini, siyasi və s.). Hüquq haqqında əsas nəzəriyyələr. Hüququn funksiyaları. Əsas hüquq sistemləri [1, 2, 3, 4]
  • Hüquq mənbələrinin anlayışı və təsnifatı. Hüquqi adət. Məhkəmə presedenti. Normativ-hüquqi akt. Hüquqi doktrina. Müqavilə [1, 2, 3, 4]
   • Hüquq prinsiplərinin anlayışı, əhəmiyyəti, təsnifatı [1, 2, 3, 4]
    • Hüquq normalarının anlayışı, əlamətləri, növləri. Hüquq normalarının məntiqi quruluşu. Hüquqi və qeyri-hüquqi normaların fərqi. Hüququn realizəsi və onun formaları. Hüququn tətbiqi anlayışı və onun mərhələləri. Hüquq tətbiqetmə aktları. Hüquq normalarının təfsirinin anlayışı və növləri (rəsmi və qeyri-rəsmi təfsir) [1, 2, 3, 4]
     • Hüquq sisteminin anlayışı və strukturu. Hüquq sahəsinin, institutlarının anlayışı, təsnifatı. Hüququn sahələrə bölünməsinin meyarları. Hüquqi tənzimləmənin predmeti və metodu. Milli və beynəlxalq hüquq [1, 2, 3, 4]
      • Hüquq pozuntusunun anlayışı və əlamətləri. Hüquqpozmanın tərkibi. Hüquq məsuliyyətinin anlayışı, əlamətləri, növləri. Hüquq məsuliyyətinə cəlb edilmənin və hüquq məsuliyyətindən azad edilmənin əsasları [1, 2, 3, 4]
       • “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu [5]
        • Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi üzrə: [6]
         • Mülki hüquq sahəsində qanunvericilik.  Şəxslər. Hüquqi şəxslər.  Əmlak və əşya hüququ. Əqdlər. Müddətlər. Öhdəlik hüququnun ümumi hissəsi 
        • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə: [7]
         • Əmək müqaviləsinin bağlanması əsasları və qaydası (VII Fəsil)
         • Əmək müqaviləsinin tərəfləri (maddə 42) 
         • Əmək müqaviləsinin məzmunu (maddə 43)
         • Əmək müqaviləsinin forması (maddə 44)
         • Əmək müqaviləsinin müddəti (maddə 45) 
         • Əmək müqaviləsinin bağlanması və ona dəyişikliklərin edilməsi qaydası (maddə 46) 
         • Əmək müqaviləsi bağlanarkən işçinin təqdim etdiyi sənədlər (maddə 48) 
         • Əmək müqaviləsinin hüquqi qüvvəyə minməsi (maddə 49) 
         • Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları və qaydaları (maddə 68 – 76)
         • Əmək müqavilələrinə xitam verilərkən işçilərin təminatları (maddə 77 – 80)
         • İş vaxtının növləri və tənzimlənməsi qaydaları (XIII Fəsil)
         • Tam iş vaxtı və onun müddəti (maddə 89) 
         • Həftəlik tam iş vaxtının müəyyən edilməsi (maddə 90) 
         • Qısaldılmış iş vaxtı (maddə 91) 
         • Xüsusi xarakterli işlərdə çalışan işçilərin qısaldılmış iş vaxtı (maddə 93)
         • Natamam iş vaxtı (maddə 94) 
         • İstirahət vaxtı (maddə 103 - 109)
         • Məzuniyyət hüququ və onun təmin edilməsi (maddə 110 – 113)
         • Əmək məzuniyyətlərinin müddətləri (Fəsil 17)
         • Əsas məzuniyyət və onun müddətləri (maddə 114)
         • Əmək şəraitinə və əmək funksiyasının xüsusiyyətlərinə görə əlavə məzuniyyətlərin müddətləri (maddə 115) 
         • Əmək stajına görə əlavə məzuniyyətlərin müddətləri və verilmə qaydası (maddə 116) 
         • Uşaqlı qadınların əlavə məzuniyyətləri (maddə 117)
         • Fizioloji keyfiyyətləri ilə bağlı işçilərin məzuniyyətlərinin müddətləri (maddə 119)
         • Azərbaycan xalqı qarşısında xüsusi xidmətləri olani şçilərin əmək məzuniyyətinin müddəti (maddə 120)
         • Yaradıcılıq və təhsi lməzuniyyətləri (maddə 122 – 124)
         • Sosial məzuniyyətlər (maddə 125 – 127)
         • Ödənişsiz məzuniyyətlər (maddə 128 – 130)
         • Əmək haqqından tutulmalara yol verilən hallar və bunun icrası qaydası (maddə 175)
         • İşçilərin iş yerinin və orta əmək haqqının saxlandığı hallar (maddə 179) 
         • Əmək və icra intizamının pozulmasına görə intizam məsuliyyəti və onun növləri (maddə 186)
         • İntizam tənbehinin verilməsi qaydaları (maddə 187)
         • İntizam tənbehinin verilməsi şərtləri (maddə 189) 
         • İntizam tənbehinin müddəti və vaxtından əvvəl götürülməsi (maddə 190) 
        • "Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [8]
         • “Mədəniyyət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [9]

          Ədəbiyyat:

          1. Əsgərov Z.A., Nəsirov E.H., İsmayılov M.İ. “Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları”. Bakı, 2005
          2. Məmmədovİ. “ Dövlət vəhüquq nəzəriyyəsi” (2 cilddə). Bakı, 2005
          3. Xropanyuk V.N. Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi (Azərbaycan dilinə tərcümə). Bakı, 1993
          4. Həsənov E.M. Azərbaycanın dövlət və hüququnun əsasları, Azərnəşr, Bakı – 2009           
          5. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu. 21 dekabr 2010-cu il, № 21-IVKQ
          6. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi. 28 dekabr 1999-cu il
          7. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. 1 fevral 1999-cu il
          8. "Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu, 10 aprel 1998-ci il, № 470-IQ
          9. “Mədəniyyət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 21 dekabr 2012-ci il,  № 506-IVQ
          10.  www.tourism.gov.az