Dövlət Turizm Agentliyi
İnsan resurslarının idarə edilməsi və hüquq şöbəsi, Daxili nəzarət və audit sektoru, baş məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi İnsan resurslarının idarəedilməsi və hüquq şöbəsinin müdiri
Hüseynova Mehriban
Əlaqə vasitələri:
Email: mehriban.huseynova@tourism.gov.az
Telefon: 012 505 87 04 (daxili 1200)
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [1]
  •  Ümumi müddəalar
  •  Dövlət büdcəsi
 2. Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatı üzrə: [2]
  • Büdcə gəlirlərinin təsnifatı
  • Büdcə xərclərinin funksional təsnifatı
  • Büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatı
  • Büdcə xərclərinin inzibati təsnifatı
 3. “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [3]
  • "Daxili audit haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [4]
   • Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi üzrə: [5]
    • Müqavilələrin bağlanması
    • Müqavilə əsasında işlərin görülməsi
    • Müqavilədə nəzərdə tutulmuş məbləğləri köçürmə qaydaları
    • 13, 16, 20-ci Fəsil
   • Maliyyə nəzarətinin məqsədi, forma və metodları, maliyyə nəzarətinin həyata keçirilmə qaydaları [6]
    • Satınalmalar üzrə: [7]
     • Ümumi müddəalar
     • Satınalma metodlarının tətbiqi şərtləri
     • Satınalmaların təşkili
     • Tender prosedurları
     • Xidmətlərin satınalmasının əsas metodu
     • Digər metodlar
     • Şikayət verilməsi
    • Mühasibat uçotu üzrə: [8]
     • Ümumi müddəalar
     • Mühasibat uçotunun təşkili
     • Mühasibat uçotunun sənədləşməsi və registri
     • Müəssisənin əmlakı
     • Əmlakın qiymətləndirilməsi, kapital və maliyyə qoyuluşları
     • Maliyyə mühasibat hesabatı
     • Mühasibat uçotu və hesabatlarının tənzimlənmə
    • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə: [9]
     • Əmək müqaviləsi üzrə işçinin vəzifələrinin icra edib-etməməsi
     • Əməkhaqqının ödənilməsinin formaları, qaydaları və əməkhaqqından tutulmalar
     • Orta əməkhaqqı və onun saxlanılması qaydaları
     • I Fəsil
     • V bölmə
     • Əsas müddəalar
     • Əmək müqaviləsinin tərəflərinin əsas hüquqları, vəzifələri və əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində ümumi hüquqi təminatları
     • Əmək müqaviləsinin bağlanması əsasları və qaydası
     • Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları və qaydaları
     • Əmək müqavilələrinə xitam verilərkən işçilərin təminatları
     • İş vaxtının növləri və tənzimlənməsi qaydaları
     • Məzuniyyət hüququ və onun təmin edilməsi 
     • Əmək məzuniyyətlərinin müddətləri
     • Sosial məzuniyyətlər
     • Ödənişsiz məzuniyyətlər
     • Əmək və icra intizamının pozulmasına görə intizam məsuliyyəti və onun tətbiqi qaydaları

    Ədəbiyyat:

    1. "Büdcə sistemi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 2 iyul 2002-ciil, № 358-IIQ
    2. "Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 11 oktyabr tarixli 440 nömrəli qərarı
    3. “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 16 sentyabr 1994-cü il, № 882-IQ
    4. “Daxili audit haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 22 may 2007-ci il, № 332-IIIQ
    5. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, 8 dekabr 1999-cu il
    6. "Maliyyə" Nurpaşa Novruzov, Xanoğlan Hüseynov, 2007-ci il
    7. “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 27 dekabr № 245-IIQ
    8. "Mühasibat uçotu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 29 iyun 2004-cü il, № 716-IIQ
    9. Azərbaycan Respublikasınının Əmək Məcəlləsi, 01 fevral 1999-cu il