Dövlət Turizm Agentliyi
Ümumi şöbə, İnformasiya texnologiyaları və texniki dəstək sektoru, aparıcı məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi Sənədlərlə iş və təminat şöbəsinin müdiri
Abbasova Cəmilə Sevindik qızı
Əlaqə vasitələri:
Email: jamila.abbasova@tourism.gov.az
Telefon: (012) 505-87-04 (dax: 1600)
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1.  İnformasiya: [2, 4, 5]
  • informasiya anlayışı
  • informasiyanın növləri, təqdim olunma formaları
  •  informasiya miqdarının ölçü vahidləri və kodlaşdırılması
  •  infomasiya sistemləri
  • informasiyanın saxlanılması metod və formaları
  • elektron hesablama maşınlarının (EHM) yaranması tarixi      
 2. Fərdi kompüterlər üzrə: [4, 5, 8, 14]
  • müasir kompüterin növləri, quruluşu və iş prinsipi
  • müasir kompüterin əsas qurğuları və onların təyinatı
  • yaddaş qurğuları 
  • periferiya qurğuları, onların funksiyaları və işləmə prinsipləri 
  • mərkəzi prosessorların növləri 
 3. İnformasiya texnologiyaları sistemi və proqram təminatı üzrə: [4, 5, 7, 13, 17] 
  • sistem və tətbiqi proqram təminatının elementləri 
  • informasiya texnologiyaları və onların növləri
  • əməliyyat sistemləri (Windows, MacOS), əməliyyat sistemlərinin funksiyaları və təsnifatı 
 4. Microsoft Office proqramları üzrə: [4, 5, 15]  
  •  Microsoft Word, əsas menyuları, onların əmrlərinin icrası, sənəd, onun quruluşu. Sənədin yaradılması, saxlanılması, çapı və mühafizəsi. Səhifə, onun quruluşu. Mətnin daxil edilməsi və redaktə edilməsi. Mətn fraqmentləri ilə iş. Mətnin tərtibatı. Mətndə orfoqrafik səhvlərin yoxlanması. Abzaslarla iş. Cədvəl, onun tərtibatı. Düymələrin kombinasiyaları. Obyektlər. Qrafik imkanlar. Menyu. Nişanlanmış (bullet) və nömrələnmiş siyahılar, onların tərtibatı. Səhifələrin nömrələnməsi 
  • Microsoft Excel, yeni işçi kitabın yaradılması və vərəqlərlə işin texnologiyası, İş kitabı, onun quruluşu. İş kitabının yaradılması, saxlanılması, çapı və mühafizəsi, iş vərəqi, onun quruluşu. iş vərəqləri üzərində icra olunan əməliyyatlar. Düymələrin kombinasiyaları. Obyektlər. Qrafik imkanlar. Diaqramların qurulması. Düsturlar, funksiyalar və onlardan istifadə qaydaları. Verilənlərin tipləri. Xanaların və cədvəlin tərtibatı. Menyu. Süzgəc, çeşidləmə (sorting)
  • Microsoft Outlook, poçt ünvanının yaradılması və ayarlanması
  • Microsoft Power Point, təqdimatın yaradılması, Təqdimat, onun quruluşu. Təqdimatın yaradılması, saxlanılması, çapı və mühafizəsi. Şablonlar. Slaydlarla iş. Mətnin tərtibatı. Obyektlər. Qrafik imkanlar. Cədvəllərlə iş. Slaydların canlandırılması (animation). Təqdimatların nümayişi. Menyu. Nişanlanmış (bullet) və nömrələnmiş siyahılar, onların tərtibatı
  • Microsoft Access vasitəsilə məlumat bazasının yaradılması üsulları 
  • uçot-hesabat sənədlərinin formalaşdırılması və sənəd məlumat bazasından alınması texnologiyası
 5.  Kompüter şəbəkələri üzrə: [5, 6]
  • şəbəkədə informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üsulları və vasitələri
  • lokal və qlobal kompüter şəbəkələrinin ümumi xarakteristikası, topologiyası və şəbəkədə istifadəçi hüquqları
  • internetin tarixi inkişafı və əsas servisləri
  • internetə qoşulmaq üçün icra edilən texnoloji proseslər
  • internet xidmətləri və bağlantı üsulları (DNS, e-mail, ETP, Telnet, www və s.) 
  • email və onun işləmə prinsipləri
 6. İnformasiya cəmiyyəti və Elektron Azərbaycan [1, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 16]   
  • İnformasiya cəmiyyəti anlayışı 
  • Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətinin qurulması istiqamətində dövlət siyasəti, bu sahədə həyata keçirilən dövlət proqramları 
  • Elektron hökumət, elektron imza və elektron sənəd
  • Elektron xidmət   
  • Sosial şəbəkələr və onların mahiyyəti 

Ədəbiyyat:

 1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 avqust 2010-cu il tarixli 1056 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2010-2012-ci illər üçün Dövlət Proqramı” (Elektron Azərbaycan) 
 2. “İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 3 aprel 1998-ci il, № 460-IQ
 3. “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 9 mart 2004-cü il, № 602-IIQ
 4. İnformatikanın əsasları. Ə.Ə. Əliyev, A.Y. Əliyev, C.K. Kazımov, Bakı, 2008
 5. İnformatika, (dərs vəsaiti). TQDK, Bakı, 2013
 6. Kompüter şəbəkələrinin əsasları və proqram təminatı. İbrahimzadə T., Sərdarov Y., Bakı, 2008
 7. Fərdi kompyuterlərin element vasitələri və periferiya qurguları. A.Babayev, E.Seyidzadə, Qafqaz Universiteti nəşrləri, Bakı, 2008
 8. Fərdi kompüterlərin ümumi quruluşu
 9. Kompyuter. İnformasiya texnologiyalarının əsasları. Gündüz O., Əfəndiyev Q., Rüstəmov N., Bakı, 2006 
 10. “Теории информационного общества”, Уэбстер Ф., Москва, 2004
 11. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi. İnformasiya cəmiyyətinin 100 əsas anlayışı. Bakı, 2008
 12. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21 oktyabr 2005-ci il tarixli 1055 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2005-2008-ci illər üçün Dövlət Proqramı" (Elektron Azərbaycan)
 13. Azərbaycan Respublikasının inkişafı naminə informasiya və kommunikasiya texnologiyaları üzrə Milli Strategiya (2003-2012-ci illər)
 14. “İnformatika və kompüterləşmənin əsasları”, Ə.M. Abbasov, M.N. Əlizadə, E.V. Seyidzadə, M.Ə. Salmanova, Bakı, 2006
 15. “İnformatika və proqramlaşdırma”, A.Y. Əliyev, Bakı, 2008, səh.404
 16. “Rəqəm imzası texnologiyası”, R.M. Əliquliyev, Y.N. İmamverdiyev, Bakı, 2000
 17. “JavaScript для всех”, А.Г.Федоров, Москва