Şəki İnzibati Məhkəməsi
Şəki İnzibati Məhkəməsi, hakimin köməkçisi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun aparıcı məsləhətçisi
Şərifov Röyal İlqar
Əlaqə vasitələri:
Email: dqqebul@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1766


 1. Hüquq anlayışı: [1-6]
  • Hüququn anlayışı, mahiyyəti, ona təsir edən amillər (sosial, iqtisadi, mənəvi, dini, siyasi və s.). Hüquq haqqında əsas nəzəriyyələr. Hüququn funksiyaları. Əsas hüquq sistemləri
 2. Hüquq mənbələri: [1-6]
  • Hüquq mənbələrinin anlayışı və təsnifatı. Hüquqi adət. Məhkəmə presedenti. Normativ-hüquqi akt. Hüquqi doktrina. Müqavilə
 3. Hüquq prinsipləri: [1-6]
  • Hüquq prinsiplərinin anlayışı, əhəmiyyəti, təsnifatı
 4. Hüquq normalarının anlayışı və onların tətbiqi prosesləri: [1-6]
  • Hüquq normalarının anlayışı, əlamətləri, növləri. Hüquq normalarının məntiqi quruluşu. Hüquqi və qeyri-hüquqi normaların fərqi. Hüququn realizəsi və onun formaları. Hüququn tətbiqi anlayışı və onun mərhələləri. Hüquqtətbiqetmə aktları. Hüquq normalarının təfsirinin anlayışı və növləri (rəsmi və qeyri- rəsmi təfsir)
 5. Hüquq sistemi: [1-6]
  • Hüquq sisteminin anlayışı və strukturu. Hüquq sahəsinin, institutlarının anlayışı, təsnifatı. Hüququn sahələrə bölünməsinin meyarları. Hüquqi tənzimləmənin predmeti və metodu. Milli və beynəlxalq hüquq. 
 6. Hüquq məsuliyyəti: [1-6]
  • Hüquq pozuntusunun anlayışı və əlamətləri. Hüquqpozmanın tərkibi. Hüquq məsuliyyətinin anlayışı, əlamətləri, növləri. Hüquq məsuliyyətinə cəlb edilmənin və hüquq məsuliyyətindən azad edilmənin əsasları. 
 7. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu [7]
  • “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [8]
   • BİRİNCİ BÖLMƏ. Məhkəmələr
   • XV fəsil.Hakimlərin statusu
   • XVII fəsil.Hakimlərin səlahiyyətləri
   • XVIII fəsil. Hakimlərin müstəqilliyi
   • Keçid müddəaları
  • Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi üzrə: [9]
   • 1-ci fəsil. Mülki hüquq sahəsində qanunvericilik
   • 2-ci fəsil. Mülki hüquq və vəzifələr, onların müdafiəsi
   • İkinci bölmə. Şəxslər
   • Üçüncü bölmə. Əmlak və əşya hüququ
   • Dördüncü bölmə. Əqdlər
   • Beşinci bölmə. Müddətlər
  • Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi üzrə: [10]
   • Fəsil 1. Əsas qaydalar
   • Fəsil 2. Məhkəmənin tərkibi.Etirazlar
   • Fəsil 3. Məhkəmə aidiyyətı
   • Fəsil 5. İşdə iştirak edən şəxslər və prosesin digər iştirakçıları
   • Fəsil 6. Məhkəmədə nümayəndəlik
   • Fəsil 7. Sübutlar
   • Fəsil 8. Məhkəmə xərcləri
   • Fəsil 9. Məhkəmə cərimələri
   • Fəsil 10. Prosessual müddətlər
   • Birinci yarımbölmə. İddia icraatı
  • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə: [11]
   • Birinci fəsil. Əsas müddəalar
   • İkinci fəsil. Əmək müqaviləsinin tərəflərinin əsas hüquqları, vəzifələri və əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində ümumi hüquqi təminatlar
   • Yeddinci fəsil.  Əmək müqaviləsinin bağlanması əsasları və qaydası
   • Onuncu fəsil. Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları və qaydaları
   • On birinci fəsil.  Əmək müqavilələrinə xitam verilərkən işçilərin təminatları
   • On üçüncü fəsil. İş vaxtının növləri və tənzimlənməsi qaydaları
   • On beşinci fəsil. İstirahət vaxtı
   • On altıncı fəsil. Məzuniyyət hüququ və onun təmin edilməsi
  • Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi üzrə: [12]
   • I fəsil. Ümumi müddəalar
   • II fəsil. İnzibati məhkəmə icraatının prinsipləri
   • III fəsil. Etirazlar
   • IV fəsil. Məhkəmə aktlarını və sənədlərini təqdimetmə
   • V fəsil. Prosessual müddətlər
   • VI fəsil. Proses iştirakçıları. İddianın növləri
   • VII fəsil. Məhkəmə qaydasında tətbiq edilən müvəqqəti xarakterli müdafiə tədbirləri
   • VIII fəsil. Birinci instansiya məhkəməsində icraat
   • IX fəsil. Məhkəmə qərarları
   • XII fəsil. Yeni açılmış hallar üzrə icraat
   • XIII fəsil. Prosessual xərclər
   • XIV fəsil. Məhkəmə qərarlarının icrası
  • "Icra haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [13]
   • I fəsil. Ümumi müddəalar
   •  II fəsil.İcraatda iştirak edən şəxslər
   • III fəsil.Məcburi icra tədbirləri və onların tətbiqinin əsasları
   • IV fəsil.Tələbin borclunun əmlakına yönəldilməsi
   • V fəsil.Tələbin borclu hüquqi şəxsin əmlakına yönəldilməsinin xüsusiyyətləri
   • VI fəsil. Tələbin borclunun əmək haqqına və digər gəlirlərinə yönəldilməsi
   • VII fəsil. Digər mübahisələr üzrə icra sənədlərinin icrası
   • VIII fəsil.Borcludan tutulmuş pul mәblәğinin tələbkarlar arasında bölüşdürülməsi
   • IX fəsil. Əcnəbilər, vətəndaşlığı olmayan şəxslər və xarici hüquqi şəxslər barəsində icra hərəkətlərinin həyata keçirilməsi
   • X fəsil. İcra ödənişi. İcra hərəkətlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı xərclər
   • XI fəsil.Məhkəmə və digər orqanların qərarlarının icrası haqqında Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət
  • "Inzibati orqanların Təsnifatının" təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı [14]
   • "Azərbaycan Respublikasında məhkəmələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat"  [15]
    • "Elektron məhkəmə" informasiya sistemi haqqında Əsasnamə" [16]

     Ədəbiyyat:

     1. Əsgərov Z.A., Nəsirov E.H., İsmayılov M.İ., Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları, Bakı, 2005
     2. Məmmədov İ., Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi (2 cilddə), Bakı, 2005 
     3. Xropanyuk V.N., Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi (Azərbaycan dilinə tərcümə), Bakı, 1993 
     4. Həsənov E.M., Azərbaycanın dövlət və hüququnun əsasları, Azərnəşr, Bakı, 2009 
     5. Марченко М.Н., Теория государства и права: Учебник.-2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Просрект, 2005
     6. Теория государства и права. Курс лекций. Под ред. Н.И. Матузова, А.В.Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. М., 2005 
     7. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu. 21 dekabr 2010-cu il, № 21-IVKQ
     8. “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
     9. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi
     10. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi
     11. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
     12. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi
     13. "Icra haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu 27 dekabr 2001-ci il 
     14. "Inzibati orqanların Təsnifatının" təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 28 avqust 2007-ci il tarixli 136 nömrəli qərarı.
     15. "Azərbaycan Respublikasında məhkəmələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat"
     16. "Elektron məhkəmə" informasiya sistemi haqqında Əsasnamə" 
     17. "Hüquqi aktların vahid elektron bazası"