Bakı Kommersiya Məhkəməsi
Bakı Kommersiya Məhkəməsi, hakimin köməkçisi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1.  Hüquq anlayışı: [1-6]
  • Hüququn anlayışı, mahiyyəti, ona təsir edən amillər (sosial, iqtisadi, mənəvi, dini, siyasi və s.). Hüquq haqqında əsas nəzəriyyələr. Hüququn funksiyaları. Əsas hüquq sistemləri
 2. Hüquq mənbələri: [1-6]
  • Hüquq mənbələrinin anlayışı və təsnifatı. Hüquqi adət. Məhkəmə presedenti. Normativ-hüquqi akt. Hüquqi doktrina. Müqavilə
 3. Hüquq prinsipləri: [1-6]
  • Hüquq prinsiplərinin anlayışı, əhəmiyyəti, təsnifatı
 4. Hüquq normalarının anlayışı və onların tətbiqi prosesləri: [1-6]
  • Hüquq normalarının anlayışı, əlamətləri, növləri. Hüquq normalarının məntiqi quruluşu. Hüquqi və qeyri-hüquqi normaların fərqi. Hüququn realizəsi və onun formaları. Hüququn tətbiqi anlayışı və onun mərhələləri. Hüquqtətbiqetmə aktları. Hüquq normalarının təfsirinin anlayışı və növləri (rəsmi və qeyri-rəsmi təfsir)
 5. Hüquq sistemi: [1-6]
  • Hüquq sisteminin anlayışı və strukturu. Hüquq sahəsinin, institutlarının anlayışı, təsnifatı. Hüququn sahələrə bölünməsinin meyarları. Hüquqi tənzimləmənin predmeti və metodu. Milli və beynəlxalq hüquq
 6. Hüquq məsuliyyəti: [1-6]
  • Hüquq pozuntusunun anlayışı və əlamətləri. Hüquqpozmanın tərkibi. Hüquq məsuliyyətinin anlayışı, əlamətləri, növləri. Hüquq məsuliyyətinə cəlb edilmənin və hüquq məsuliyyətindən azad edilmənin əsaslar
 7. “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [7]
  • Məhkəmələr. Hakimlərin statusu. Hakimlərin səlahiyyətləri. Hakimlərin müstəqilliyi. Keçid müddəaları
 8. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi üzrə: [8]
  • Giriş müddəalar, şəxslər, əmlak və əşya hüququ, əqdlər, müddətlər, öhdəlik hüququ)
 9. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi üzrə: [9]
  • (1-24-cü fəsillər, vergi ödəyicisi olan fiziki şəxslərin və ya hüquqi şəxslərin icra orqanının rəhbərinin ölkədən getmək hüququnun müvəqqəti məhdudlaşdırılması haqqında işlər üzrə icraat, Bankın öhdəliklərinin könüllü restrukturizasiyası haqqında işlər üzrə icraat, Apellyasiya instansiyası məhkəməsində icraat, Birinci instansiya məhkəmələrinin qərardadlarından şikayət verilməsi, Hüquq və azadlıqların pozulması İlə bağlı yenİ hallar üzrə İcraat, məhkəmələrin beynəlxalq səlahiyyətləri, Azərbaycan Respublikasında xarici məhkəmələrin və arbitrajların qətnamələrinin icrası və tanınması, Xarici dövlətin məhkəmə qətnamələrinin məcburi icrası, xarici dövlət məhkəmələrinin qətnamələrinin tanınması, xarici dövlətin arbitraj məhkəmələrinin qətnamələrinin icrası və tanınması,  İtirilmiş məhkəmə icraatının və ya icra üzrə icraatın bərpa edilməsi)
 10. “İcra haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [10]
  • “Normativ hüquqi aktlar haqqında" Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu [11]
   • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə: [12] 
    • Əsas müddəalar. Əmək müqaviləsinin tərəflərinin əsas hüquqları, vəzifələri və əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində ümumi hüquqi təminatlar. Əmək müqaviləsinin bağlanması əsasları və qaydası. Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları və qaydaları. Əmək müqavilələrinə xitam verilərkən işçilərin təminatları. İş vaxtının növləri və tənzimlənməsi qaydaları. İstirahət vaxtı. Məzuniyyət hüququ və onun təmin edilməsi  
   • "Elektron məhkəmə" informasiya sistemindən istifadə qaydaları [13]

    Ədəbiyyat:

    1. Əsgərov Z.A., Nəsirov E.H., İsmayılov M.İ., Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları, Bakı, 2005
    2. Məmmədov İ., Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi (2 cilddə), Bakı, 2005
    3. Xropanyuk V.N., Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi (Azərbaycan dilinə tərcümə), Bakı, 1993
    4. Həsənov E.M., Azərbaycanın dövlət və hüququnun əsasları, Azərnəşr, Bakı, 2009
    5. "Марченко М.Н., Теория государства и права: Учебник.-2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Просрект, 2005
    6. Теория государства и права. Курс лекций. Под ред. Н.И. Матузова, А.В.Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. М., 2005
    7. “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 10 iyun 1997-ci il, № 310-IQ
    8. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi
    9. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi
    10. "İcra haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 27 dekabr 2001-ci il, № 243-IIQ
    11. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu. 21 dekabr 2010-cu il, № 21-IVKQ
    12. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
    13. Azərbaycan Respublikası ƏdliyyəNazirliyinin Kollegiyasının “15” iyul 2019-cu il tarixli “17-N” nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Elektron məhkəmə" informasiya sistemindən istifadə qaydaları"