Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
Audit şöbəsi, Daxili nəzarət sektoru, aparıcı məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi üzrə: [1]
  • Azərbaycan Respublikasının inzibati xətalar qanunvericiliyi və inzibati məsuliyyətin əsasları
  • inzibati xətalar qanunvericiliyinin prinsipləri
  • inzibati xəta anlayışı və inzibati məsuliyyət; inzibati məsuliyyəti istisna edən hallar
  • inzibati tənbeh növləri; inzibati tənbeh tətbiq etmənin ümumi qaydaları
  • ətraf mühitin mühafizəsi, təbiətdən istifadə və ekoloji təhlükəsizlik qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar
  • inzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraata başlamağa səbəb və əsaslar
  • inzibati xəta haqqında protokol və onun tərtib edilməsi müddətləri
  • inzibati xətalar haqqında işlərə baxılması qaydası; inzibati xəta haqqında iş üzrə qərarın məzmunu
  • inzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraatı rədd edən hallar
  • barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan şəxsin hüquqları
  • inzibati xəta haqqında iş üzrə qərardan şikayət və protest verilməsi qaydası
 2. “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [2]
  • Qanunun tətbiq dairəsi; aidiyyət; ümumi, prosedur prinsiplər və təminatlar
  • inzibati icraat; kollegial inzibati orqanda inzibati icraat; inzibati aktlar
  • inzibati şikayətlər üzrə icraat; inzibati aktların icra edilməsi
 3. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə: [3]
  • əmək qanunvericiliyi sisteminə daxil olan normativ hüquqi aktlar; vəzifələri və prinsipləri
  • əmək müqaviləsinin bağlanması əsasları və qaydası; əmək müqaviləsinə xitam verilməsi əsasları və qaydaları; əmək müqavilələrinə xitam verilərkən işçilərin təminatları
  • əmək mübahisələri; əmək normaları
  • əməyin ödənilməsi normaları, qaydaları və təminatları; əmək və icra intizamı
  • işəgötürənin və işçinin qarşılıqlı maddi məsuliyyəti
  • əməyin mühafizəsi normaları və qaydaları; bu Məcəllənin tələblərinə əməl olunmasına nəzarət
  • əmək qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət
 4. Dövlət qulluğu üzrə: intizam tənbehi tədbiri, onun növləri və verilməsi qaydası; dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları [4] 
  • Daxili audit üzrə: ümumi müddəalar, əsas anlayışlar, qanunun tətbiq dairəsi [5]
   • Audit fəaliyyəti haqqında [5, 7, 8]
    • Audit sübutu və audit sübutunun əldə edilməsi üzrə audit prosedurları [6, 7, 8]

     Ədəbiyyat:

     1. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi, 29 dekabr 2015-ci il (maddə 1-18, 21-31, 40, 99-101, 112-114, 128-9, 244-1-245, 285, 287-289)
     2. “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 21 oktyabr 2005-ci il
     3. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi, 1 fevral 1999-cu il  (maddə 9-12; 42-49; 68-78; 103-138;  186-190)
     4. "Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 21 iyul 2000-ci il tarixli, 926-IQ nömrəli Qanunu
     5. “Daxili audit haqqında” Azərbaycan Respublikasının 22 may 2007-ci il tarixli 332-IIIQ nömrəli Qanunu (maddə 1-2)
     6. “Sahəvi auditlərin aparılmasına dair proqramlar” – V.Novruzov, Ş.Yaqubov-Bakı-2009
     7. “Daxili Audit” – V.Novruzov, R.Qənizadə, Ş.Yaqubov Bakı-2008
     8. “Daxili Audit” – V.Novruzov, R.Qənizadə, Ş.Yaqubov Bakı-2008