Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
Milli Hidrometeorologiya Xidməti, Beynəlxalq əməkdaşlıq və ictimaiyyətlə əlaqələr sektoru, sektor müdiri

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Beynəlxalq ekologiya hüququ,  Beynəlxalq müqavilələr hüququ, Beynəlxalq müqavilələr: anlayışı, tərəfləri, təsnifatı, strukturu, bağlanması, xitam olunması, təfsiri [1, 2]
  • Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin beynəlxalq səviyyədə gördüyü işlər [3]
   • Azərbaycan Respublikasının ratifikasiya etdiyi ətraf mühitin mühafizəsi üzrə beynəlxalq konvensiyalar [3]
    • Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin bağlanması və ya ləğv edilməsi haqqında təkliflərin mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və dövlətə məxsus müəssisələr tərəfindən verilməsi qaydaları [4]
     • Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti [5]
      • Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin (sazişlərin) bağlanması, icrası və ləğv edilməsi qaydaları [6]
       • Diplomatiya. İkitərəfli və çoxtərəfli diplomatiya [7]
        • İctimаiууətlə əlаqələrin tarixi formalaşması və “Public Relations” (PR) termininin meydana gəlməsi şəraiti [8, 9]
         • Dövlət orqanlarının ictimаiууətlə əlаqələr üzrə fəаliууətinin əsаs məqsədləri və xüsusiyyətləri [8, 9, 10, 11, 12]
          • Ekoloji sahədə ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə fəaliyyətin məqsəd, vəzifə və xüsusiyyətləri [13, 14]
           • Ekoloji sahədə ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə beynəlxalq təcrübənin xüsusiyyətləri [13, 14, 15, 16, 17]
            • Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Milli Hidrometeorologiya Xidməti haqqında Əsasnamə [18]
             • “Ətraf mühitə dair informasiya almaq haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [19]
              • “İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [20]
               • “Əhalinin ekoloji təhsili və maarifləndirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [21]

                Ədəbiyyat:

                1. Hüseynov L. Beynəlxalq Hüquq. Bakı 2000
                2. Məmmədov R. Beynəlxalq Hüquq. Bakı 2002
                3. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəsmi veb-saytı
                4. “Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin bağlanması və ya ləğv edilməsi haqqında təkliflərin mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və dövlətə məxsus müəssisələr tərəfindən verilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2011-ci il tarixli 373 nömrəli Fərmanı
                5. https://mfa.gov.az/az/content/7/xarici-siyaset
                6. “Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin (sazişlərin) bağlanması, icrası və ləğv edilməsi qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 13 iyun 1995-ci il tarixli 1057 nömrəli Qanunu
                7. “Diplomacy” in Foreign Policy: From Conception to Diplomatic Practice, edited by Petric, Ernest. Martinus Nijhoff. 2013. pp. 118-141. Wright, Thomas. “Bilateral and Multilateral Diplomacy in Normal Times and Crises” in Diplomacy in a Globalizing World: Theories and Practices, edited by Kerr, Pauline and Geoffrey Wiseman. Oxford: Oxford University Press, 2013. Chp. 9, pp. 175-191
                8. Əlibəyov V. N İctimaiyyətlə Əlaqələr. Bələdiyyələr üçün, Bakı, 2004, 144s.
                9. Hüseynov İ , Əmirxanov S. İctimaiyyətlə əlaqələr, Ali məktəblər üçün dərslik, Bakı, 2017,478s
                10. Jerry A. Hendrix, Public Relations Cases, Belmont: Wadsworth, 1998, p. 4
                11. Lucien M. Relаtiоns Jоurnаl Public Relаtiоns Jоurnаl, Аpril 1985, p. 24.
                12. Lоugоvоу C.et Linоn M, Les Relаtiоns Publiques, 1969, s.13
                13. Марков А.А. Связи с общественностью в органах власти. Учебник.— М.: ИНФРА-М, 2014. — 190 с
                14. Коханова, Л. А. Экологическая журналистика, PR и реклама [Текст]/ Л. А. Коханова - М.: Изд-во Юнити, 2007. – 383с.
                15. Frаnk J. Public Relаtiоns, Fоurth Editiоn, Lоndоn: Pitmаn Publishing, 1992, pp. 55-58
                16. Décaudin J.M, Igalens J. et Waller S. (2006). La Communication Interne, Stratégies et Techniques.Paris:Dunod
                17. Jeаn M.Van. Les Relаtiоns Publiques, Bruxelles: Lаbоr, Les Relаtiоns Publiques, 1988, p. 3
                18. "Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Milli Hidrometeorologiya Xidməti haqqında Əsasnamə", Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 27 mart tarixli 975 nömrəli Fərmanı
                19. “Ətraf mühitə dair informasiya almaq haqqında" Azərbaycan Respublikasının 12 mart 2002-ci il 270-IIQ nömrəli Qanunu
                20. “İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 3 aprel 1998-ci il № 460-IQ
                21. “Əhalinin ekoloji təhsili və maarifləndirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 10 dekabr 2002-ci il № 401-IIQ