Energetika Nazirliyi
Daxili nəzarət şöbəsi, Xidməti yoxlamalar sektoru, məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1.  “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu üzrə: [1]
  • Normativ hüquqi aktın anlayışı
  • Normativ hüquqi aktlar və onların hüquqi qüvvəsi
  • Qeyri-normativ hüquqi aktlar və onların hüquqi qüvvəsi
  • Normativ xarakterli aktlar və onların hüquqi qüvvəsi
  • Normativ hüquqi aktların növləri
  • Beynəlxalq müqavilələrlə normativ hüquqi aktların qarşılıqlı nisbəti
  • Normativ hüquqi akta dair ümumi tələblər
  • Normativ hüquqi aktın layihələrinin hazırlanması qaydası
  • Normativ hüquqi aktın layihələrinin razılaşdırılması 
  • Normativ hüquqi aktın layihəsinin normayaratma orqanına təqdim edilməsi
  • Normativ hüquqi aktların layihələrinə baxılması və onların qəbul edilməsi qaydası
 2. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi üzrə: [2]
  • İnzibati xəta anlayışı
  • İnzibati məsuliyyəti istisna edən hallar
  • İnzibati tənbeh növləri
  • İnzibati tənbeh tətbiq etmənin ümumi qaydaları
  • Sənaye, elektrik və istilik enerjisindən istifadə qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar
  • İnzibati xətalar haqqında işlərə baxılması qaydası
  • İnzibati xəta haqqında iş üzrə qərardan şikayət və protest verilməsi qaydası
  • İnzibati xətalar haqqında işlərə baxmağa səlahiyyətli olan vəzifəli şəxslər
 3. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə: [3]
  • Azərbaycan Respublikasının əmək qanunvericiliyi sisteminə daxil olan normativ hüquqi aktlar
  • Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin vəzifələri və prinsipləri
  • Əmək müqaviləsinin bağlanması əsasları və qaydası 
  • Əmək müqavilələrinə xitam verilərkən işçilərin təminatları
  • Məzuniyyət hüququ və onun təmin edilməsi
  • Əmək məzuniyyətlərinin müddətləri 
  • Yaradıcılıq və təhsil məzuniyyətləri 
  • Sosial məzuniyyətlər.Ödənişsiz məzuniyyətlər
 4. Daxili audit üzrə: [4]
  • Ümumi müddəalar, əsas anlayışlar, qanunun tətbiq dairəsi
  • Daxili auditin təşkili
  • Daxili auditor
  • Daxili audit fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi
 5. Satınalmalar üzrə: [5]
  • Ümumi müddəalar
  • Satınalma metodlarının tətbiqi şərtləri
  • Satınalmaların təşkili
  • Tender prosedurları
  • Xidmətlərin satınalmasının əsas metodu
  • Digər metodlar
  • Şikayət verilməsi
 6. Mühasibat uçotu üzrə: [6]
  • Ümumi müddəalar
  • Mühasibat uçotunun təşkili
  • Mühasibat uçotunun sənədləşməsi və registri
  • Müəssisənin əmlakı
  • Əmlakın qiymətləndirilməsi, kapital və maliyyə qoyuluşları
  • Maliyyə mühasibat hesabatı
  • Mühasibat uçotu və hesabatlarının tənzimlənməsi
 7. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi üzrə: [7]
  • Vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə
  • Dövlət büdcəsinin, məqsədli büdcə fondlarının və ya büdcədənkənar dövlət fondlarının vəsaitindən təyinatı üzrə istifadə etməmə
  • Satınalma prosedurları keçirilmədən dövlət vəsaitlərini xərcləmə və ya dövlət satınalmalarını qanunsuz keçirmə
  • Vəzifə səlahiyyətlərini aşma
  • Vəzifəli şəxsin səlahiyyətlərini mənimsəmə
  • Rüşvət alma (passiv rüşvətxorluq)
  • Rüşvət vermə (aktiv rüşvətxorluq)
  • Vəzifəli şəxsin qərarına qanunsuz təsir göstərmə (nüfuz alveri)
  • Vəzifə saxtakarlığı
  • Səhlənkarlıq
 8. "Dövlət sirri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [8]
  • “Energetika  haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [9] 
   • Qanunun əhatə dairəsi
   • Energetika sahəsində dövlətin müstəsna hüquqları
   • Energetika sahəsində fiziki şəxslərin və qeyri-dövlət hüquqi şəxslərin müstəsna hüquqları
   • Energetika sahəsində idarəçilik və nəzarət
   • Energetika müqavilələri barədə ümumi müddəalar
   • Energetika müqaviləsinin dayandırılması
   • Energetika müqaviləsinin qüvvədən düşməsi
  • ”Elektroenergetika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [10]
   • Qanunun tətbiq sahəsi və məqsədi
   • Elektrik və istilik enerjisi ilə təchizatın subyektləri
   • Elektroenergetikada müqavilə münasibətləri
   • Elektrik və istilik enerjisinin istehlakçılarının hüquqları
   • Elektrik enerjisinin idxal və ixrac edilməsi
  • “Qaz təchizatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [11]
   • Qanunun tətbiq sahəsi
   • Qaz fəaliyyəti sahəsində müqavilələr
   • Qaz nəqli xidmətləri. Qazın paylanması

  Ədəbiyyat:

  1. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 21 dekabr 2010-cu il tarixli, 21-IVKQ nömrəli Konstitusiya Qanunu
  2. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi, 29 dekabr 2015-ci il 96-VQ
  3. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi, 1 fevral  1999-cu il 618-IQ
  4. "Daxili audit haqqında" Azərbaycan Respublikasının 27 may 2007-ci il tarixli, 332-IIIQ nömrəli Qanunu
  5. “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 27 dekabr 2001-ci il tarixli, 245-IIQ nömrəli Qanunu
  6. “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 24 mart 1995-ci il tarixli, 998 nömrəli Qanunu
  7. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi (30 dekabr 1999-cu il № 787-IQ)
  8. “Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikasının 7 sentyabr 2004-cü il tarixli, 733-IIQ nömrəli Qanunu
  9. “Energetika haqqında” Azərbaycan Respublikasının 24 noyabr 1998-ci il tarixli, 541-IQ nömrəli Qanunu
  10. “Elektroenergetika haqqında” Azərbaycan Respublikasının 3 aprel 1998-ci il, 459-IQ nömrəli Qanunu 
  11. “Qaz təchizatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının 30 iyun 1998-ci il tarixli, 513-IQ nömrəli Qanunu