Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi
Rəhbərlik, aparatın rəhbəri

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Komitənin vəzifələri və hüquqları, Komitənin fəaliyyətinin təşkili (1). 
  • Standartlaşdırma üzrə normativ sənədlər və onlara qoyulan tələblər  (2).
   • Standartlaşdırma sahəsində dövlət nəzarətinin təşkili (2)
    • Standartlaşdırma üzrə dövlət nəzarəti orqanlarının hüquqları (2)  
     • Standartlaşdırma üzrə qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyət (2)
      • “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: əsas anlayışlar, qanunun tətbiq dairəsi, akkreditasiyanın aparılması qaydaları, şikayət hüququ (3)  
       •  “İnzibati icraat haqqında ”Azərbaycan Respublikası Qanunu üzrə əsas anlayışlar, inzibati icraat, İnzibati şikayətlər üzrə icraat  (5).
        •  “Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə : Əsas anlayışlar, ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi sahəsində dövlət tənzimlənməsi, metroloji nəzarət, ölçmə vasitələrinin kalibrlənməsi və ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi sahəsində              akkreditasiya (6). 
         • “Patent haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə:  əsas anlayışlar. ixtiranın patent qabiliyyəti şərtləri. Müəllif və patent  sahibi, ixtiradan, faydalı modeldən və sənaye nümunəsindən istifadə hüququ. Patent  hüquqlarının pozulması.( 7)
          • “Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə Əsas anlayışlar. Əmtəə nişanlarından və coğrafi göstəricilərdən istifadə. Qeydə alınmış nişanların hüquqi mühafizəsi. (4)
           • “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: istehlakçıların malların (işlərin, xidmətlərin) təhlükəsiz olmasına hüquqları. istehlakçıların hüquqlarının və qanuni maraqlarının dövlət müdafiəsi [9]
            • İnzibati xəta haqqında iş üzrə icraata başlama, inzibati xəta haqqında işin baxılmağa hazırlanması, şikayət hüququ (8)
             • İstehlakçı hüquqlarının, ölçmələrin vəhdətinin təmin eidlməsi tələblərinin və uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında qanunvericiliyin tələblərinin pozulmasına görə məsuliyyət (8)
              • Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrinin forması və aparılması qaydası [10]
               • Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi [11]
                • Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin iş qaydası (12)

                 Ədəbiyyat:

                 1.   Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma,Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi haqqında Əsasnamə.
                 2. “Standartlaşdırma haqqında” Azərbaycan Respublikasının16.04.1996-cı il tarixli 60-IQ nömrəli Qanunu.
                 3.  “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının 30 may 2014-cü il 965-IVQ nömrəli Qanunu
                 4. “Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər” haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 12 iyun  1998-ci il,  № 504-IQ;    
                 5.    “İnzibatı icraat haqqında ”AR Qanunu,21.10.2005-ci il, 1036-IIQ
                 6.  “Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının  Qanunu, 13  iyun  2013-cü il, № 686-IVQ;
                 7.  “Patent haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 25 iyul           1997-ci il,  № 312-IQ;
                 8. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi
                 9. “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 19 sentyabr  1995-ci il, № 1113
                 10. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 15 fevral tarixli 383 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrinin  forması və aparılması qaydası”;
                 11. “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında”Azərbaycan Respublikasının 02 iyul 2013-cü il, № 714 IVQ nömrəli Qanunu;
                 12. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 10 oktyabr tarixli 1627 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin iş qaydası”