Dövlət Statistika Komitəsi
Abşeron rayon statistika idarəsi, Rəhbərlik, baş mühasib

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [1]
  • “İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına uyğun illik maliyyə hesabatlarını tərtib edən təşkilatlarda əsas fondlara və qeyri-maddi aktivlərə tətbiq edilən amortizasiya normaları barədə Təlimat” [2]
   • “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [3]
    • Ümumi müddəalar
    • Dövlət büdcəsi
   • “Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında Əsasnamə” [4]
    • “Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının hesablanması zamanı nəzərə alınan və alınmayan ödənişlərin müəyyən edilməsi və məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının əmsallaşdırılması qaydası” [5]
     • “Ezamiyyə xərclərinin normaları” [6]
      • “İşçilərin Ezamiyyə Qaydaları” [7]
       • “Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiyası Qaydaları” [8]
        • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə: [9]
         • İş vaxtının növləri və tənzimlənməsi qaydaları
         • İş vaxtının rejimi və iş vaxtından artıq vaxtda işin tənzimlənməsi qaydaları
         • Əməyin ödənilməsi normaları
         • Əmək haqqının ödənilməsinin formaları, qaydaları və əmək haqqından tutulmalar
         • Orta əmək haqqı və onun saxlanılması üzrə təminatlar
         • İşçilərin sosial sığorta olunmasının tənzimlənməsi
        • Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi üzrə: [10]
         • Fiziki şəxslərin gəlir vergisi
         • Vergi ödəyiciləri, gəlir vergisinin dərəcəsi, gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlər
         • Vergi sisteminə daxil olan digər vergi növləri və onların dərəcələri
         • Ödəmə mənbəyində verginin tutulması qaydası
        • “Orta əmək haqqı hesablanarkən nəzərə alınan və alınmayan ödənclərin müəyyən edilməsi” [11]
         • “İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması qaydaları” [12]
          • Azərbaycan Respublikasının Vahid Büdcə Təsnifatına uyğun olaraq büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatı üzrə ayrılmış vəsaitlərin istifadəsinin İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına əsasən maliyyə hesabatlarını tərtib edən dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar üçün Hesablar Planının müvafiq hesablarında və subhesablarında əks etdirilməsi qaydası üzrə: [13]
           • Ümumi müddəalar
           • Büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatı üzrə daxil olmuş vəsaitlərin istifadəsinin Hesablar Planının müvafiq hesablarında və subhesablarında əks etdirilməsi
          • “Tibbi sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [14]
           • İcbari tibbi sığorta üzrə sığortalı və sığortaolunanlar
           • İcbari tibbi sığorta üzrə sığorta haqları
           • İcbari tibbi sığorta haqlarının hesablanması, ödənilməsi və hesabatın təqdim olunması
          • “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [15]
           • Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı
           • Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı hesablanan gəlir növləri
           • Sosial sığorta ödəmələrinin verilməsi
          • Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları [16]
           • Hakimiyyət səlahiyyəti verilən dövlət qulluqçuları və hakimiyyət səlahiyyətinin icrasına görə əlavə haqqın məbləği [17]

            Ədəbiyyat:

            1. “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 29 iyun 2004-cü il № 716-IIQ
            2. “İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına uyğun illik maliyyə hesabatlarını tərtib edən təşkilatlarda əsas fondlara və qeyri-maddi aktivlərə tətbiq edilən amortizasiya normaları barədə Təlimat”ın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 24 dekabr 2012-ci il tarixli Q-12 nömrəli Qərarı
            3. “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 02 iyul 2002-ci il, № 358-IIQ
            4. “Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 15 sentyabr 1998-ci il tarixli 189 nömrəli Qərarı
            5. “Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının hesablanması zamanı nəzərə alınan və alınmayan ödənişlərin müəyyən edilməsi və məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının əmsallaşdırılması qaydasının təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25 avqust 1999-cu il tarixli 137 nömrəli Qərarı
            6. “Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25 yanvar 2008-ci il tarixli 14 nömrəli Qərarı
            7. “İşçilərin Ezamiyyə Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 18 yanvar 2012-ci il tarixli Q-01 nömrəli Qərarı
            8. “Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiyası Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 16 iyul 2013-cü il tarixli Q-17 nömrəli Qərarı
            9. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi, 01 fevral 1999-cu il
            10. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi, 11 iyul 2000-ci il
            11. “Orta əmək haqqı hesablanarkən nəzərə alınan və alınmayan ödənclərin müəyyən edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 15 iyul 2000-ci il tarixli 126 nömrəli Qərarı
            12. “İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 25 dekabr 2018-ci il tarixli Q-13  nömrəli Qərarı
            13. "Azərbaycan Respublikasının Vahid Büdcə Təsnifatına uyğun olaraq büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatı üzrə ayrılmış vəsaitlərin istifadəsinin İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına əsasən maliyyə hesabatlarını tərtib edən dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar üçün Hesablar Planının müvafiq hesablarında və subhesablarında əks etdirilməsi qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 10 mart 2020-ci il tarixli Q-08 nömrəli Qərarı
            14. “Tibbi sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 28 oktyabr 1999-cu il, № 725-IQ
            15. “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 18 fevral 1997-ci il, № 250-IQ
            16. "Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamə"nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli, 774 nömrəli Fərmanı
            17. “Hakimiyyət səlahiyyəti verilən dövlət qulluqçularının siyahısı”nın və hakimiyyət səlahiyyətinin icrasına görə əlavə haqqın məbləğinin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 20 iyun tarixli 776 nömrəli Fərmanı