Təhsil Nazirliyi
Maliyyə şöbəsi, Maliyyə sektoru, məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Maliyyə şöbəsinin müdir müavini - Maliyyə sektorunun müdiri
Əsgərov Vüqar Niyaz oğlu
Əlaqə vasitələri:
Email: v.asgarov@edu.gov.az
Telefon: 599-11-55(5181)
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [1, 2]
  • Ümumi müddəalar
  • Dövlət büdcəsi və məqsədi
  • Dövlət büdcəsinin gəlirləri və xərcləri
  • Dövlət büdcəsinin, icrası və icrasına nəzarət
  • Dövlət büdcəsinin kassa icrası
  • Büdcə təsnifatı
  • Büdcə ili
  • Ehtiyat fondları
  • Müdafiə olunan xərc maddələri
 2. Büdcədənkənar vəsaitlərin formalaşdırılması, yığılması və istifadə edilməsi [3]
  • Sosial sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [4]
   • İşsizlikdən sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [5]
    • İcbari tibbi sığorta haqqında [6]
     • IV-I fəsil.İcbari tibbi sığorta
     • IV-II fəsil.İcbari tibbi sığortanın iştirakçılarının hüquq və vəzifələri
     • IV-III fəsil.İcbari tibbi sığortanın maliyyə təminatı 
     • IV-IV fəsil.İcbari tibbi sığortanın təşkili
    • "Dövlət müəssisə və təşkilatlarının, habelə nizamnamə kapitalında dövlətin payı olan müəssisələrin balansında olan yararsız hala düşmüş, həmçinin oğurlanmış və ya naməlum şəraitdə itmiş əsas vəsaitlərin (fondların) silinməsi [7]
     • Azərbaycan Respublikasında dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə, müəssisə və təşkilatlarda nəqliyyat vasitələrindən istifadə qaydalarının təkmilləşdirilməsi [8]
      • Büdcə təşkilatları və dövlət büdcəsindən maliyyə yardımı alan təşkilatlar üçün həmin vəsaitlərdən istifadə barədə aylıq, rüblük və ilin əvvəlindən artan yekunla funksional, iqtisadi və inzibati təsnifatlar üzrə hesabat formaları [9]
       • Əməyin ödənilməsi sistemi və növləri [10,11]
        • Məzuniyyətin növləri
        • Əmək məzuniyyəti və  onun verildiyi iş ili
        • Əmək məzuniyyətinin müddətləri
        • Sosial məzuniyyətlərin növləri
        • Ödənişsiz məzuniyyətlər
        • Əmək məzuniyyətlərinin verilməsi qaydası
        • Məzuniyyət vaxtı üçün orta aylıq əməkhaqqının hesablanması və ödənilməsi qaydası
       • Gəlir vergisi. Fiziki şəxslərdən gəlir vergisi. Əlavə dəyər vergisi. Sadələşdirilmiş vergi [12,13]
        • İşçilərin ezamiyyə qaydaları [14,15]
         • Təhsil müəssisəsinin maliyyələşdirilməsi [16]
          • İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları üzrə: [17,18,19,20,21]
           • İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarının tərkibi
           • İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına uyğun tərtib etdikləri maliyyə hesabatları
           • İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına əsasən maliyyə hesabatlarını tərtib edən dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar üçün Hesablar Planının müvafiq hesablarında və subhesablarında əks etdirilməsi
           • İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına əsasən maliyyə hesabatlarını tərtib edən dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar üçün Hesablar Planının müvafiq hesablarında və subhesablarında əks etdirilməsi
           • İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına uyğun illik maliyyə hesabatlarını tərtib edən təşkilatlarda əsas fondlara və qeyri-maddi aktivlərə tətbiq edilən amortizasiya normaları
          • “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [22,23]
           • Əsas anlayışlar
           • Satınalma metodları
           • Satınalmaların təşkili
           • Elektron satınalmalar

          Ədəbiyyat:

          1. “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2 iyul 2002-ci il, № 358-IIQ
          2. “Azərbaycan Respublikası vahid  büdcə  təsnifatının təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 11 oktyabr 2018-ci il tarixli 440 nömrəli qərarı
          3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 17 noyabr 2017-ci il tarixli 502 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə və təşkilatların büdcədənkənar vəsaitlər haqqında ƏSASNAMƏ”
          4. “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (18 fevral 1997-ci il, №250 IQ)
          5. “İşsizlikdən sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (30 iyun 2017-ci il, №765-VQ
          6. “Tibbi sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (28 oktyabr 1999-cu il, №725-İQ) 
          7. "Dövlət müəssisə və təşkilatlarının, habelə nizamnamə kapitalında dövlətin payı olan müəssisələrin balansında olan yararsız hala düşmüş , həmçinin oğurlanmış və ya naməlum şəraitdə itmiş əsas vəsaitlərin (fondların) silinməsi və bu vəsaitlərin söküntüsündən əldə edilən material qiymətlilərinin satışı üzrə Qaydalar"ın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı (6 noyabr 2004-cü il, №177) 
          8. Azərbaycan Respublikasında dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə, müəssisə və təşkilatlarda nəqliyyat vasitələrindən istifadə qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı (18 iyul 2011-ci il, №120) 
          9. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 2018-ci il 30 noyabr tarixli Q-10 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Büdcə təşkilatları və dövlət büdcəsindən maliyyə yardımı alan təşkilatlar üçün həmin vəsaitlərdən istifadə barədə aylıq, rüblük və ilin əvvəlindən artan yekunla funksional, iqtisadi və inzibati təsnifatlar üzrə hesabat formaları və onların təqdim edilmə Qaydası”nda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Q-10 nömrəli 05 may 2021-ci il tarixli qərarı 
          10. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
          11. “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu, 29 iyun 2004-cü il, №716-IIQ
          12. "Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu 11 iyul 2000-ci il, № 905-IQ
          13. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi
          14. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” 25 yanvar 2008-ci il tarixli 14 nömrəli qərarı
          15. “İşçilərin ezamiyyə qaydaları” (Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 18 yanvar 2012-ci il tarixli Qərarı)
          16. “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 19 iyun 2009-cu il, № 833-IIIQ
          17. “İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması qaydaları” Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi,25 dekabr 2018-ci il Qərar № Q-13 
          18. Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına, Kiçik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq memorial order forması əsasında sintetik uçotun aparılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 18 yanvar 2016-cı il Q-02 
          19. İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına əsasən maliyyə hesabatlarını tərtib edən dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar üçün Hesablar Planının müvafiq hesablarında və subhesablarında əks etdirilməsi qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Q-08 nömrəli 10 mart 2020-i il tarixli qərarı 
          20. Büdcə təşkilatları üçün hesabat dövrü və maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 15 aprel 2013-cü il tarixli Q-11 nömrəli Qərarı
          21. “İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına uyğun illik maliyyə hesabatlarını tərtib edən təşkilatlarda əsas fondlara və qeyri-maddi aktivlərə tətbiq edilən amortizasiya normaları barədə Təlimat”ın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının Q-12 nömrəli 24 dekabr 2012-ci il tarixli qərarı
          22. “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
          23. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Q-12 nömrəli 20 may 2013-cü il tarixli qərarı