Şəki Rayon Məhkəməsi
Şəki Rayon Məhkəməsi, hakimin köməkçisi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun aparıcı məsləhətçisi
Şərifov Röyal İlqar
Əlaqə vasitələri:
Email: dqqebul@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1766


 1. Hüquq anlayışı: [1-6]
  • Hüququn anlayışı, mahiyyəti, ona təsir edən amillər (sosial, iqtisadi, mənəvi, dini, siyasi və s.). Hüquq haqqında əsas nəzəriyyələr. Hüququn funksiyaları. Əsas hüquq sistemləri
 2. Hüquq mənbələri: [1-6]
  • Hüquq mənbələrinin anlayışı və təsnifatı. Hüquqi adət. Məhkəmə presedenti. Normativ-hüquqi akt. Hüquqi doktrina. Müqavilə
 3. Hüquq prinsipləri: [1-6]
  • Hüquq prinsiplərinin anlayışı, əhəmiyyəti, təsnifatı
 4. Hüquq normalarının anlayışı və onların tətbiqi prosesləri: [1-6]
  • Hüquq normalarının anlayışı, əlamətləri, növləri. Hüquq normalarının məntiqi quruluşu. Hüquqi və qeyri-hüquqi normaların fərqi. Hüququn realizəsi və onun formaları. Hüququn tətbiqi anlayışı və onun mərhələləri. Hüquqtətbiqetmə aktları. Hüquq normalarının təfsirinin anlayışı və növləri (rəsmi və qeyri-rəsmi təfsir)
 5. Hüquq sistemi: [1-6]
  • Hüquq sisteminin anlayışı və strukturu. Hüquq sahəsinin, institutlarının anlayışı, təsnifatı. Hüququn sahələrə bölünməsinin meyarları. Hüquqi tənzimləmənin predmeti və metodu. Milli və beynəlxalq hüquq
 6. Hüquq məsuliyyəti: [1-6]
  • Hüquq pozuntusunun anlayışı və əlamətləri. Hüquqpozmanın tərkibi. Hüquq məsuliyyətinin anlayışı, əlamətləri, növləri. Hüquq məsuliyyətinə cəlb edilmənin və hüquq məsuliyyətindən azad edilmənin əsasları
 7. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu [7]
  • “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [8]
   • Birinci bölmə. Məhkəmələr
   • XV fəsil. Hakimlərin statusu
   • XVII fəsil. Hakimlərin səlahiyyətləri
   • XVIII fəsil. Hakimlərin müstəqilliyi
   • Keçid müddəaları
  • Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi üzrə: [9]
   • Birinci bölmə. Cinayət qanunu
   • İkinci bölmə. Cinayət haqqında
   • Üçüncü bölmə. Cəza haqqında
   • Dördüncü bölmə. Cinayət məsuliyyətindən və cəzadan azadetmə
   • Beşinci bölmə. Yetkinlik yaşına çatmayanların cinayət məsuliyyəti
   • 15-ci fəsil. Tibbi xarakterli məcburi tədbirlər
  • Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi üzrə: [10]
   • 1-ci fəsil.  Mülki hüquq sahəsində qanunvericilik
   • 2-ci fəsil. Mülki hüquq və vəzifələr, onların müdafiəsi
   • İkinci bölmə. Şəxslər
   • Üçüncü bölmə. Əmlak və əşya hüququ
   • Dördüncü bölmə. Əqdlər
   • Beşinci bölmə. Müddətlər 
  • Azərbaycan Respublikasının Cinayət Prosessual Məcəlləsi üzrə: [11]
   • I fəsil. Cinayət-prosessual qanunvericiliyi
   • II fəsil. Cinayət mühakimə icraatının vəzifələri, əsas prinsipləri və şərtləri
   • III fəsil. Cinayət təqibi
   • IV fəsil. Cinayət təqibi üzrə icraatın aparılması
   • V fəsil. Bəraət qazanma (reabilitasiya). Vurulmuş ziyanın ödənilməsi
   • VI fəsil. Prosessual qərarların məcburiliyi
   • İkinci bölmə. Məhkəmə və cinayət prosesində iştirak edən şəxslər
   • Üçüncü bölmə. Sübutlar və sübutetmə
   • XL fəsil. Cinayət işlərinə, məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat üzrə materiallara və xüsusi ittiham qaydasında şikayətlərə ilkin baxılması
   • XLI fəsil. Məhkəmə baxışının ümumi şərtləri
   • XLII fəsil. Məhkəmə baxışının açılışı
   • XLIII fəsil. Məhkəmə istintaqı
   • XLIV fəsil. Məhkəmə çıxışları və təqsirləndirilən şəxsin son sözü
   • XLV fəsil. Yekun məhkəmə qərarının çıxarılması
  • Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi üzrə: [12]
   • Fəsil 1. Əsas qaydalar
   • Fəsil 2. Məhkəmənin tərkibi. Etirazlar
   • Fəsil 3. Məhkəmə aidiyyətı
   • Fəsil 5. İşdə iştirak edən şəxslər və prosesin digər iştirakçıları
   • Fəsil 6. Məhkəmədə nümayəndəlik
   • Fəsil7. Sübutlar
   • Fəsil 8. Məhkəmə xərcləri
   • Fəsil 9. Məhkəmə cərimələri
   • Fəsil 10. Prosessual müddətlər
   • Fəsil 11. Məhkəmə sənədlərinin rəsmi qaydada verilməsi
   • Birinci yarımbölmə. İddia icraatı
  • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə: [13]
   • Birinci fəsil. Əsas müddəalar.
   • İkinci fəsil. Əmək müqaviləsinin tərəflərinin əsas hüquqları, vəzifələri və əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində ümumi hüquqi təminatlar
   • Yeddinci fəsil. Əmək müqaviləsinin bağlanması əsasları və qaydası
   • Onuncu fəsil. Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları və qaydaları.
   • On birinci fəsil. Əmək müqavilələrinə xitam verilərkən işçilərin təminatları.
   • On üçüncü fəsil. İş vaxtının növləri və tənzimlənməsi qaydaları
   • On beşinci fəsil. İstirahət vaxtı
   • On altıncı fəsil. Məzuniyyət hüququ və onun təmin edilməsi
  • "Azərbaycan Respublikasında məhkəmələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat" [14]
   • "Elektron məhkəmə" informasiya sistemi haqqında Əsasnamə" [15]

    Ədəbiyyat:

    1. Əsgərov Z.A., Nəsirov E.H., İsmayılov M.İ., Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları, Bakı, 2005
    2. Məmmədov İ., Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi (2 cilddə), Bakı, 2005
    3. Xropanyuk V.N., Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi (Azərbaycan dilinə tərcümə), Bakı, 1993
    4. Həsənov E.M., Azərbaycanın dövlət və hüququnun əsasları, Azərnəşr, Bakı, 2009
    5. Марченко М.Н., Теория государства и права: Учебник.-2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Просрект, 2005
    6. Теория государства и права. Курс лекций. Под ред. Н.И. Матузова, А.В.Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. М., 2005
    7. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu. 21 dekabr 2010-cu il, № 21-IVKQ
    8. “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 10 iyun 1997-ci il, № 310-IQ
    9. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi. 30 dekabr 1999-cu il
    10. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi. 28 dekabr 1999-cu il
    11. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Prosessual Məcəlləsi. 14 iyul 2000-ci il
    12. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi. 28 dekabr 1999-cu il
    13. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. 1 fevral 1999-cu il
    14. "Azərbaycan Respublikasında məhkəmələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat"
    15. "Elektron məhkəmə" informasiya sistemi haqqında Əsasnamə"
    16. Hüquqi aktların vahid elektron bazası