Dövlət Statistika Komitəsi
Siyəzən rayon statistika idarəsi, Rəhbərlik, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı tabeliyində olan orqanın rəhbəri - rəhbər

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Statistika elminin vəzifələri və təşkili [1]
  • Statistika haqqında anlayış. Statistikanın predmeti. Statistika müşahidəsinin nəzəriyyəsi, əsas kateqoriya və anlayışları. Azərbaycan Respublikasında statistikanın əsas vəzifələri və dövlət statistikasının (rəsmi statistikanın) təşkili prinsipləri [1]
   • Statistika informasiyası haqqında anlayış. Statistika müşahidəsinin əsas təşkili formaları. Statistika müşahidəsinin növləri və üsulları [1]
    • Statistika materiallarının yekunlaşdırılması və qruplaşdırılması  [1]
     • Statistika göstəriciləri: Statistika göstəriciləri haqqında anlayış. Mütləq göstəricilər. Nisbi göstəricilər [1]
      • Orta kəmiyyətin mahiyyəti. Hesabi orta kəmiyyətlərin növləri. Harmonik orta kəmiyyət [1]
       • Dinamika sıraları: Dinamika sıraları haqqında anlayış və onların növləri. Dinamika sıralarının qurulması prinsipləri. Dinamika sıralarının təhlili göstəriciləri [1]
        • İndekslər: İndekslər haqqında anlayış və iqtisadi təhlildə onun rolu. İndekslərin növləri. Fərdi və ümumi indekslərin hesablanması üsulları. Ümumi indeksin formaları [1]
         • Qiymət. Qiymət haqqında ümumi anlayış [3, 7]
          • İndeks [1, 6]
           • Fərdi qiymət indeksi [1, 6]
            • Ümumi indekslərin mövcud növləri [1]
             • İnflyasiya [5, 6]
              • Deflyasiya [5, 6]
               • İstehlak qiymətləri indeksi [2, 3, 7]
                • İstehsalçı qiymətləri indeksi [2, 3, 7]
                 • Azərbaycan Respublikasında İstehlak Qiymətləri İndeksinin (İQİ) hesablanmasının həyata keçirildiyi vaxt [7]
                  • Beynəlxalq dəyər müqayisələri üçün məlumatların yığılmasının aparıldığı statistik metod [4]
                   • Mal və xidmətlərin alınmasına yönəldilən xərclərin məcmusuna verilən ad [6, 7]

                    Ədəbiyyat:

                    1. S.M.Hacıyev, Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi, ali məktəblər üçün dərslik, Bakı 2005
                    2. Əsas iqtisadi-statistik göstəricilərə dair metodoloji izahatlar (ikinci nəşr),  Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi, 2004
                    3. Azərbaycanda qiymətlər, Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi, 2015
                    4. ÜDM-in beynəlxalq müqayisələri, Rusiya Federal Dövlət Statistika Xidməti Moskva, 2008  
                    5. İqtisadi nəzəriyyə, T.S.Vəliyev, 1999 
                    6. İzahlı Statistika Terminləri Lüğəti, Dövlət Statistika Komitəsi, Bakı, 2010  
                    7. www.stat.gov.az