Maliyyə Nazirliyi
Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti, Qeyri-büdcə təşkilatlarında nəzarət tədbirlərinin aparılması şöbəsi, Dövlət mülkiyyətində olan, nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan təşkilatlar üzrə nəzarət tədbirlərinin aparılması sektoru, aparıcı məsləhətçi - nəzarətçi-müfəttiş

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Azərbaycan Respublikasının büdcə sistemi. [1]
  • Makroiqtisadiyyat: [2]
   • Ümumi daxili məhsul və onun tərkibi, inflasiya, iqtisadi artım, işsizlik, istehlak, investisiya
   • Firmanın məcmu gəliri, firmanın məcmu xərci, mənfəət
  • Dövlət (hökümət) xərcləri: [3]
   • Dövlət xərclərinin tərkibi, büdcə kəsiri (defisiti), büdcə profisiti (artıqlığı)
  • Maliyyə nəzarəti: [4]
   • Məqsədi, forma və metodları
  • Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi üzrə: [5]
   • Fiziki şəxslərin gəlir vergisi
   • Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi
   • Əlavə dəyər vergisi
   • Aksizlər
   • Əmlak vergisi
   • Torpaq vergisi
   • Mədən vergisi
   • Sadələşdirilmiş vergi
   • Vergilərin müəyyən edilməsinin və tutulmasının əsasları
   • Azərbaycan Respublikasında vergi sistemi
   • Vergitutmanın formaları
   • Vergilərin ödənilməsi üzrə ümumi qaydalar
  • Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi üzrə: [6]
   • Azərbaycan Respublikasının inzibati xətalar qanunvericiliyi, onun vəzifələri və prinsipləri
   • İnzibati tənbeh tətbiq etmə
   • İnzibati xəta haqqqında iş üzrə icraatın mərhələləri
   • Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən təşkilatların maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətində maliyyə qaydalarının pozulması
   • Dövlət satınalmaları haqqında qanunvericiliyin pozulması
   • Dövlət borcundan və ya dövlət təminatı ilə alınmış borcdan istifadə qaydalarını pozma
   • İnzibati xətalar haqqında işlərə baxmaq səlahiyyəti olan orqanlar (vəzifəli şəxslər), əsas qaydalar
  • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə: [7]
   • XVI fəsil. Məzuniyyət hüququ və onun təmin edilməsi
   • XXV fəsil. Əməyin ödənilməsi normaları
   • Əməkhaqqı
   • Əməyin ödənilməsi və onun dərəcələrinin müəyyən edilməsi
   • Əməyin ödənilməsi sistemi və növləri
   • Əvəzçilik üzrə əməkhaqqının ödənilməsi
   • XXVI fəsil. Əməkhaqqının ödənilməsinin formaları, qaydaları və əməkhaqqından tutulmalar
   • XXVII fəsil. Orta əməkhaqqı və onun saxlanılması üzrə təminatlar
  • "Mühasibat uçotu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [8]
   • Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinin gəlir və xərcləri [9]
    • "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [10]
     • Azərbaycan Respublikasının Vahid Büdcə Təsnifatı [11]
      • Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətinin fəaliyyət istiqamətləri, vəzifələri və hüquqları [12]
       • Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti tərəfindən nəzarət tədbirlərinin planlaşdırılması, aparılması və nəticələrinin rəsmiləşdirilməsi qaydaları [13]
        • Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti tərəfindən nəzarət tədbirlərinin aparılması zamanı nəzarət obyektlərində ayrı-ayrı sahələrin və sualların seçmə üsulu ilə yoxlanılmasına dair Metodiki Tövsiyyələr [14]
         • Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti tərəfindən dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən təşkilatlarda nəzarət tədbirlərinin aparılması məqsədi ilə risklərin qiymətləndirilməsi üzrə Metodiki Tövsiyələr [15]
          • "İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları [16]
           • İşçilərin ezamiyyə qaydaları [17]
            • Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiyası qaydaları [18]

             Ədəbiyyat:

             1. "Büdcə sistemi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 2 iyul 2002-ci il, №358-IIQ
             2. Ekonomiksin əsasları, Qriqori Menkyu, 2007
             3. "İqtisadi nəzəriyyə", T.S.Vəliyev, 1999
             4. "Maliyyə", Nurpaşa Novruzov, Xanoğlan Hüseynov, 2007
             5. Azərbaycan Respublikasının Vergilər Məcəlləsi, 11 iyul 2000-ci il. №905-İQ
             6. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi, 29 dekabr 2015-ci il, №96-VQ
             7. Azərbaycan Respublikasınının Əmək Məcəlləsi, 01 fevral 1999-cu il, №618-IQ
             8. "Mühasibat uçotu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 29 iyun 2004-cü il, № 716-IIQ
             9. "Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 29 dekabr 2020-ci il №233-VIQ
             10. "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 27 dekabr 2001-ci il, № 245-IIQ
             11. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin "Azərbaycan Respublikasının Vahid Büdcə Təsnifatının təsdiq edilməsi barədə" Qərarı. 11 oktyabr 2018-ci il, № 440
             12. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti haqqında Əsasnamə. 9 fevral 2009-cu il, №48
             13. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının “Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti tərəfindən nəzarət tədbirlərinin planlaşdırılması, aparılması və nəticələrinin rəsmiləşdirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Qərarı. 15 fevral 2013-cü il, Q-07
             14. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının “Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti tərəfindən nəzarət tədbirlərinin aparılması zamanı nəzarət obyektlərində ayrı-ayrı sahələrin və sualların seçmə üsulu ilə yoxlanılmasına dair Metodiki Tövsiyələr”in təsdiq edilməsi haqqında Qərarı. 23 avqust 2013-cü il, № Q-21
             15. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının “Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti tərəfindən dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən təşkilatlarda nəzarət tədbirlərinin aparılması məqsədi ilə risklərin qiymətləndirilməsi üzrə Metodiki Tövsiyələr”in təsdiq edilməsi haqqında Qərarı. 23 avqust 2013, № Q-20
             16. "İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynməlxalq Standartlarına əsaəsn mühasibat uçotunun aparılması qaydaları" nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının 25 dekabr 2018-ci il tarixli Q-13 nömrəli qərarı
             17. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiya Qərarı ilə təsdiq edilmiş "İşçilərin Ezamiyyə Qaydaları" 18 yanvar 2012-ci il, № Q-01
             18. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiya Qərarı ilə təsdiq edilmiş "Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiyası Qaydaları" 16 iyul 2013-cü il. № Q-17