Bakı şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsi
Bakı şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsi, hakimin köməkçisi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Hüquq anlayışı: [1-6]
  • Hüququn anlayışı, mahiyyəti, ona təsir edən amillər (sosial, iqtisadi, mənəvi, dini, siyasi və s.). Hüquq haqqında əsas nəzəriyyələr. Hüququn funksiyaları. Əsas hüquq sistemləri
 2. Hüquq mənbələri: [1-6]
  • Hüquq mənbələrinin anlayışı və təsnifatı. Hüquqi adət. Məhkəmə presedenti. Normativ-hüquqi akt. Hüquqi doktrina. Müqavilə
 3. Hüquq prinsipləri: [1-6]
  • Hüquq prinsiplərinin anlayışı, əhəmiyyəti, təsnifatı
 4. Hüquq normalarının anlayışı və onların tətbiqi prosesləri: [1-6]
  • Hüquq normalarının anlayışı, əlamətləri, növləri. Hüquq normalarının məntiqi quruluşu. Hüquqi və qeyri-hüquqi normaların fərqi. Hüququn realizəsi və onun formaları. Hüququn tətbiqi anlayışı və onun mərhələləri. Hüquqtətbiqetmə aktları. Hüquq normalarının təfsirinin anlayışı və növləri (rəsmi və qeyri-rəsmi təfsir)
 5. Hüquq sistemi: [1-6]
  • Hüquq sisteminin anlayışı və strukturu. Hüquq sahəsinin, institutlarının anlayışı, təsnifatı. Hüququn sahələrə bölünməsinin meyarları. Hüquqi tənzimləmənin predmeti və metodu. Milli və beynəlxalq hüquq
 6. Hüquq məsuliyyəti: [1-6]
  • Hüquq pozuntusunun anlayışı və əlamətləri. Hüquqpozmanın tərkibi. Hüquq məsuliyyətinin anlayışı, əlamətləri, növləri. Hüquq məsuliyyətinə cəlb edilmənin və hüquq məsuliyyətindən azad edilmənin əsasları
 7. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu [7]
  • “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [8]
   • Məhkəmələr. Hakimlərin statusu. Hakimlərin səlahiyyətləri. Hakimlərin müstəqilliyi. Keçid müddəaları
  • Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi üzrə: [9]
   • Cinayət qanunu. Cinayət haqqında. Cəza haqqında. Cinayət məsuliyyətindən və cəzadan azadetmə. Yetkinlik yaşına çatmayanların cinayət məsuliyyəti. Tibbi xarakterli məcburi tədbirlər
  • Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi üzrə: [10]
   • Mülki hüquq sahəsində qanunvericilik. Mülki hüquq və vəzifələr, onların müdafiəsi. Şəxslər. Əmlak və əşya hüququ. Əqdlər. Müddətlər
  • Azərbaycan Respublikasının Cinayət Prosessual Məcəlləsi üzrə: [11]
   • Cinayət-prosessual qanunvericiliyi. Cinayət mühakimə icraatının vəzifələri, əsas prinsipləri və şərtləri. Cinayət təqibi. Cinayət təqibi üzrə icraatın aparılması. Bəraət qazanma (reabilitasiya). Vurulmuş ziyanın ödənilməsi. Prosessual qərarların məcburiliyi. Məhkəmə və cinayət prosesində iştirak edən şəxslər. Sübutlar və sübutetmə. Cinayət işlərinə, məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat üzrə materiallara və xüsusi ittiham qaydasında şikayətlərə ilkin baxılması.  Məhkəmə baxışının ümumi şərtləri. Məhkəmə baxışının açılışı. Məhkəmə istintaqı. Məhkəmə çıxışları və təqsirləndirilən şəxsin son sözü. Yekun məhkəmə qərarının çıxarılması
  • Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi üzrə: [12]
   • Əsas qaydalar. Məhkəmənin tərkibi. Etirazlar. Aiddiyyat. Məhkəmə aidiyyatı. İşdə iştirak edən şəxslər və prosesin digər iştirakçıları. Məhkəmədə nümayəndəlik. Sübutlar. Məhkəmə xərcləri. Məhkəmə cərimələri. Prosessual müddətlər. Məhkəmə rəsmi sənədlərinin göndərilməsi, bildirişlər və çağırışlar. İddia icraatı
  • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə: [13]
   • Əsas müddəalar. Əmək müqaviləsinin tərəflərinin əsas hüquqları, vəzifələri və əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində ümumi hüquqi təminatlar. Əmək müqaviləsinin bağlanması əsasları və qaydası. Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları və qaydaları. Əmək müqavilələrinə xitam verilərkən işçilərin təminatları. İş vaxtının növləri və tənzimlənməsi qaydaları. İstirahət vaxtı. Məzuniyyət hüququ və onun təmin edilməsi

  Ədəbiyyat:

  1. Əsgərov Z.A., Nəsirov E.H., İsmayılov M.İ., Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları, Bakı, 2005
  2. Məmmədov İ., Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi (2 cilddə), Bakı, 2005
  3. Xropanyuk V.N., Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi (Azərbaycan dilinə tərcümə), Bakı, 1993
  4. Həsənov E.M., Azərbaycanın dövlət və hüququnun əsasları, Azərnəşr, Bakı, 2009
  5. Марченко М.Н., Теория государства и права: Учебник.-2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Просрект, 2005
  6. Теория государства и права. Курс лекций. Под ред. Н.И. Матузова, А.В.Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. М., 2005
  7. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu. 21 dekabr 2010-cu il, № 21-IVKQ
  8. “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 10 iyun 1997-ci il, № 310-IQ
  9. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi. 30 dekabr 1999-cu il
  10. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi. 28 dekabr 1999-cu il
  11. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Prosessual Məcəlləsi. 14 iyul 2000-ci il
  12. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi. 28 dekabr 1999-cu il
  13. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. 1 fevral 1999-cu il
  14. www.e-qanun.az