Təhsil Nazirliyi
Maliyyə şöbəsi, Mühasibat uçotu və hesabat sektoru, böyük məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Maliyyə şöbəsi Mühasibat uçot və hesabat sektorunun müdiri
Səmədov Bəxtiyar Azər
Əlaqə vasitələri:
Email: baxtiyar.samedov@edu.gov.az
Telefon: 599-11-55(5254)
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. .    ”Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: Ümumi müddəalar; Dövlət büdcəsi; Dövlət büdcəsinin məqsədi; Dövlət büdcəsinin gəlirləri və xərcləri; Büdcə təsnifatı. (1)       .        .           
  •  Milli Mühasibat Uçotu Standartları. Büdcə təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının tərkibi. Büdcə təşkilatlarının Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun tərtib etdikləri maliyyə hesabatları. (3,4)
   • Büdcədən maliyyələşən kredit sərəncamçıları tərəfindən alınan malların, qəbul olunan iş və xidmətlərin xəzinə uçotu. Malların (İş və xidmətlərin) satınalma metodları. (6, 8, 10, 11,15)
    •  Əməyin ödənilməsi sistemi və növləri. Məzuniyyətin növləri. Əmək məzuniyyəti və  onun verildiyi iş ili. Əmək məzuniyyətinin müddətləri. Sosial məzuniyyətlərin növləri. Ödənişsiz məzuniyyətlər. Əmək məzuniyyətlərinin verilməsi qaydası. Məzuniyyət vaxtı üçün orta aylıq əməkhaqqının hesablanması və ödənilməsi qaydası. (2)
     •   Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayırmalar. (9)
      • Gəlir vergisi. Fiziki şəxslərdən gəlir vergisi.Əlavə dəyər vergisi. Sadələşdirilmiş vergi.(5)
       •   Büdcədənkənar vəsaitlərin formalaşdırılması, istifadə edilməsi, uçota alınması, hesabatın təqdim olunması qaydaları. (5, 7, 14)
        •  İşçilərin ezamiyyə qaydaları. (12, 13)
         •  Uçot və hesabat. Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmaların uçotu və hesabatı. Müxtəlif debitor və kreditorlarla hesablaşmaların uçotu. Əməkhaqqı üzrə borcların uçotda əks olunması. Əməkhaqqının uçotu. Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayırmaların uçotu və hesabatı. Gəlir vergisinin uçotu və hesabatı.  Büdcə müəssisəsinin faktiki xərclərinin uçotu. Bu xərclərin ilin sonunda silinməsi qaydası. (4, 5, 9)

          Ədəbiyyat:

          1.     “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2 iyul 2002-ci il, №358-IIQ         .                  .  
          2.  Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi, 1 fevral 1999-cu il, № 618-IQ
          3.  “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu, 29 iyun 2004-cü il, №716-IIQ
          4.  Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarda büdcə təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun olaraq mühasibat uçotunun təşkili və aparılmasına dair təlimat, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi, 09 fevral 2012-ci il, Qərar № Q-02
          5. .    Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi, 11 iyul 2000-ci il, № 905-IQ
          6.   Azərbaycan Respublikası Xəzinədarlıq sisteminin tətbiqi qaydaları (Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 31 avqust 2000-ci il tarixli I-136 nömrəli əmri
          7.    “Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə və təşkilatların büdcədənkənar vəsaitlər haqqında ƏSASNAMƏ” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017- ci il tarixli 502 nömrəli qərarı 
          8.    “Azərbaycan Respublikası vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 6 oktyabr tarixli 149 nömrəli qərarı
          9.  “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (18 fevral 1997-ci il, №252 IQ)
          10. “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (27 dekabr 2001-ci il, №245-IIQ)
          11. Büdcədən maliyyələşən kredit sərəncamçıları tərəfindən alınan malların, qəbul olunan iş və xidmətlərin xəzinə uçotu haqqında Təlimat (Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 28 dekabr 2000-ci il tarixli I-193 nömrəli əmri
          12.  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” 25 yanvar 2008-ci il tarixli 14 nömrəli qərarı
          13. İşçilərin ezamiyyə qaydaları” (Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 18 yanvar 2012-ci il tarixli Q-01 nömrəli  Qərarı).
          14.  Büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondlarının maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi, hesabat dövrləri və dərc edilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 15 aprel 2013-cü il tarixli Q-11 nömrəli Qərarı
          15. “Malların (işlərin və xidmətlərin) dövlət satınalmalarının açıq tender və kotirovkalar sorğusu üsulları ilə aparılması üçün minimum məbləğlərin və satın alınan xidmətlər barədə bildirişin beynəlxalq miqyasda geniş yayılan mətbuat orqanında və internetdə dərc edilməsi üçün məbləğin müəyyən edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 2013-cü il 20 may tarixli Q-12 nömrəli qərarı