Dövlət Statistika Komitəsi
Neftçala rayon statistika idarəsi, Rəhbərlik, məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi İnsan resursları və hüquq şöbəsi İnsan resurslarının idarə edilməsi sektoru aparıcı məsləhətçi
Ülviyyə Əmirova
Əlaqə vasitələri:
Email: ulviyya.amirova@stat.gov.az
Telefon: 012 377 10 70 daxili: 3303
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun aparıcı məsləhətçisi
Şərifov Röyal İlqar
Əlaqə vasitələri:
Email: dqqebul@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1766


 1. Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi üzrə: [1,2 ]
  • Statistika elminin vəzifələri və təşkili
  • Statistika haqqında anlayış. Statistikanın predmeti. Statistika müşahidəsinin nəzəriyyəsi, əsas kateqoriya və anlayışları. Azərbaycan Respublikasında statistikanın əsas vəzifələri və dövlət statistikasının (rəsmi statistikanın) təşkili prinsipləri
  • Statistika informasiyası haqqında anlayış. Statistika müşahidəsinin əsas təşkili formaları. Statistika müşahidəsinin növləri və üsulları
  • Statistika materiallarının yekunlaşdırılması və qruplaşdırılması
  • Statistika göstəriciləri: Statistika göstəriciləri haqqında anlayış. Mütləq göstəricilər. Nisbi göstəricilər
  • Orta kəmiyyətin mahiyyəti. Hesabi orta kəmiyyətlərin növləri. Harmonik orta kəmiyyət
  • Dinamika sıraları: Dinamika sıraları haqqında anlayış və onların növləri. Dinamika sıralarının qurulması prinsipləri. Dinamika sıralarının təhlili göstəriciləri
  • İndekslər haqqında anlayış və iqtisadi təhlildə onun rolu. İndekslərin növləri. Fərdi və ümumi indekslərin hesablanması üsulları. Ümumi indeksin formaları
 2. Qiymət indeksləri üzrə:  [3, 4]
  • Fərdi qiymət indeksi 
  • İstehsalçı qiymətləri indeksi
  • İstehlak qiymətləri indeksi
 3. İzahlı Statistika Terminləri Lüğəti üzrə:  [2]
  • Qiymət 
  • Qiymətdə mövsümiliyin tərtib edilməsi
  • Deflyasiya
  • İnflyasiya
 4. Qiymət statistikası üzrə:  [5]
  • İstehlak qiymətləri indeksinin hesablanmasına dair metodoloji vəsait
  • Beynəlxalq müqayisələrin aparılması üçün təmsilçi-istehlak mallarının müşahidəsi və orta illik qiymətlərin hesablanmasına dair qaydaları
  • Dövlət tərəfindən tənzimlənən qiymət və tariflərin hesablanmasına dair metodoloji tövsiyələr

Ədəbiyyat:

 1. S.M.Hacıyev, Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi, ali məktəblər üçün dərslik, Bakı 2005
 2. İzahlı Statistika Terminləri Lüğəti, Dövlət Statistika Komitəsi, Bakı, 2010
 3. Qiymət indeksləri
 4. Azərbaycanda qiymətlər, Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi,
 5. Qiymət statistikası